Pracovní smlouva - vzor

31. 3. 2010 – 13:07 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pracovní smlouva - vzor
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Smlouvy, vzory smluv a jiné právní úkony - Pracovní záležitosti a smlouvy

Zákoník práce stanovuje v § 29 odst. 1 pro pracovní smlouvu pouze tři povinné náležitosti:

 

- druh práce, na který je zaměstnanec přijímán,
- místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo),
- den nástupu do práce.

Mimo výše uvedených náležitostí musí samozřejmě smlouva obsahovat i běžné náležitosti písemných právních úkonů, tedy jednoznačnou identifikaci účastníků, podpisy smluvních stran, atp.

 

Může se hodit: Mzdová kalkulačka

 

Vzor pracovní smlouvy (ke stažení zdarma v MS word):

 

 

PRACOVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle zákoníku práce

 

1. Smluvní strany

Zaměstnavatel

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Zapsána XXXX

(dále jen zaměstnavatel)

 

 

Zaměstnanec

XXXX

XXXX

XXXX

(dále jen zaměstnanec)

 

 

 

 

uzavírají tuto

 

PRACOVNÍ SMLOUVU

 

2. Předmět smlouvy

Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy.

Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně podle pracovní smlouvy.

3. Druh práce

Zaměstnanec bude pracovat ve funkci XXXXXX

4. Den nástupu do práce

Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem X.X.XXXX

5. Místo výkonu práce

Zaměstnanec bude vykonávat práci v XXXX.

6. Doba trvání pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou (do X.X.XXXX) – neurčitou

Zkušební doba se sjednává v délce tří mesíců.

Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce.

7. Mzda

a) Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele.

b) Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas.

8. Splatnost a výplata mzdy

a) Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele.

b) Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu.

9. Další ujednání

a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a násl. zákoníku práce.

b) Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní cestu.

c) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména bezpečnostní předpisy.

d) Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů.

10. Závěrečná ustanovení

a) Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami.

b) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku.

c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

 

 

V XXXXX dne .....................................

 

 

 

 

 

 

 

........................................                                    ............................................

zaměstnanec                                                         zaměstnavatel

 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,420 24,540
USD 22,900 23,080
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články