Předmanželská smlouva

20. 4. 2010 – 14:50 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Předmanželská smlouva
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor předmanželské smlouvy ke stažení.

Předmanželská smlouva (ke stažení v MS word)

 

Předmanželská smlouva
Notářský zápis č.j. ..........................

 

Předmanželská smlouva

 

(dle ust. § 143 písm. a) občanského zákoníku)

Níže uvedeného dne,měsíce a roku, já notář .............................., sídlem ............................, ....................................... sepisuji tento notářský zápis dle podkladů a žádosti přítomných účastníků, snoubenců a jejich právních zástupců a to za účelem vymezení majetkově právních vztahů po dobu trvání budoucího manželství a to i pro případ jeho ukončení. Níže uvedené osoby se prokazují současně se sepsáním tohoto notářského zápisu průkazem totožnosti a České národnosti. Zúčastněné osoby jsou plně způsobilé k činění právních úkonů a projevili svou svobodnou vůli níže uvedený úkon právně podložit. Zúčastněnými osobami jsou:

Jméno: .........................................................

Příjmení: .........................................................

den narození: .........................................................

adresa trvalého bydliště: .......................................................

(dále jen „snoubenec")

a

Jméno: .........................................................

Příjmení: .........................................................

den narození: .........................................................

adresa trvalého bydliště: .......................................................

(dále jen „snoubenka")

(společně snoubenec a snoubenka, dále jen jako „snoubenci")

Snoubenci výše uvedeného dne učinili v mém sídle a před mou osobou tento právní úkon a sepsali tuto:

 

Předmanželskou smlouvu

 

I. Základní údaje

Snoubenci na základě vlastních dohod tímto prohlašují, že sjednali na matrice magistrátu města ....................................... termín sňatku na den ............ a hodinu ......... . Oba snoubenci doposud předchozí manželství neuzavřeli a jedná se tedy o jejich první.

 

II. Rozhodování ve věcech majetkových

Snoubenci si touto smlouvou sjednávají vznik společného jmění manželů ke dni, kdy bude rozhodnuto o ukončení jejich manželství a to ve věcech, které tvoří běžné zařízení jejich domácnosti a spojuje tyto věci s povahou osobní, které vytvářejí sociální zázemí snoubenců. Jedná se zde o věci dle předcházející věty, kdy jejich pořizovací věcná hodnota nepřesáhla částku ................ Kč (slovy .......................... korun českých) za jeden kus, u věcí které tvoří věcný soubor a patří do této kategorie lze považovat soubory věcí nepřesahující pořizovací hodnotu souboru ................ Kč (slovy .......................... korun českých).

Za prvé si snoubenci vyhradili, že do společného jmění manželů nepatří hodnoty a majetky pořízené v době trvání manželů tvořící jednotlivé části sociálního zázemí manželů v pořizovacích hodnotách větších než je uvedeno v předchozím odstavci. Zde je prokazatelným vlastníkem věci ten z manželů, kdo uhradil kupní cenu a vlastní doklady na předmětné jednotlivé části majetku či jejich soubory. Do společného jmění manželů nepatří v případě ukončení jejich manželství touto dohodou snoubenců sekundárně nemovitosti, které nabývá každý samostatně zápisem do Katastru nemovitostí, kde je s nabývací smlouvou k návrhu na vklad přiložen i opis tohoto notářského zápisu předmanželské smlouvy.

Veškeré ostatní jednotlivé části majetku nebo soubory majetků v pořizovacích hodnotách nižších než je zde uvedeno budou v případě rozvodu manželství vypořádány jako společné jmění manželů, tedy ve standardním režimu.

III. Závazky vzniklé a vznikající v době trvání manželství

Závazky, které u jednoho z manželů v průběhu manželství vzniknou a tento jim nebude schopen dostát, není v návaznosti na vznik a běh této existující smlouvu možné proti oběma manželům vést výkon rozhodnutí exekucí a prodejem věcí movitých, pokud pořizovací hodnota jednotlivých věcí zahrnutých do výkonu rozhodnutí nepřesáhne částku ................... Kč (slovy ........................... korun českých). Dále současně se vznikem manželství oba snoubenci mohou s touto smlouvou samostatně a bez vědomí druhého čerpat půjčky, úvěry a poskytovat druhým či sobě navzájem záruky a to však pouze do výše svého vlastního majetku. Tímto je však nutno brát na zřetel, že osoba takto konající je povinna činit pouze kroky, které neohrozí morálně či jinak druhého snoubence.

IV. Společná jednání v době manželství

Snoubenci touto předmanželskou smlouvou společně sepisují závazek vzájemného neomezování se při zvyšování kvalifikace či růstu osobnosti a veškerých podnikatelských aktivitách, jimž se po uzavření manželství každý z manželů samostatně hodlá věnovat. Pokud v případě nepřesné nebo neúplné formulace této smlouvy vznikne jakákoliv nejasnost či pochybnost, je řečeno, že si snoubenci dali k nevyslovenému souhlas ještě před uzavřením manželství. Snoubenci tímto prohlašují, že se v manželství společně nebudou dle této smlouvy:

- účastnit se na společném nabývání nemovitostí

- účastnit se jednání statutárních orgánů právnických osob

- podílet se na podnikání jako spolupracující osoby. Podílnictví je možné uskutečnit jen na základě písemně uzavřené smlouvy. Součástí tohoto podílu mohou být požitky z podnikání, cenné papíry, akcie a výnosy z pronájmů nemovitostí. Pokud by snoubenec, který v manželství nabyl takové podíly od druhého z manželů a následně odprodal se dále již bez těchto podílů nemůže účastnit na zisku z nich či jednáních o jejich zhodnocení. Snoubenec, který v manželství podíl ze svého majetku poskytne druhému z manželům předkupní právo.

- účastnit se jednání o nákupu a prodeji jednotlivého majetku do ................ Kč

- účastnit se jednání o nákupu a prodeji souboru majetku do ................ Kč

 

 

V. Děti z manželství

Snoubenci se dohodli na následujícím. Děti narozené v manželství, jimiž biologickými rodiči jsou snoubenci - po sňatku oba manželé, nebo děti zplozené v manželství a narozené po rozvodu manželství jejichž biologickými rodiči jsou snoubenci - po sňatku oba manželé nebo děti adoptované v době trvání manželství snoubenců, o tyto nezletilé děti bude po rozvodu zajištěno a rozhodnuto následujícím způsobem:

- o jejich umístění rozhoduje soud, nedojde-li k mimosoudní dohodě

- při určení soudu o střídavé výchově snoubenců každého dítěte po rozvodu bude každý na dítě přispívat jako výživné ................... Kč / měsíčně.

- při určení soudu o svěření dítěte jednomu ze snoubenců, druhý je zavázán přispívat na dítě částku ............. Kč / měsíčně. Pokud soud určí částku vyšší, je v platnosti jako vyživovací dávka určená soudem

VI. Závěrečná ustanovení předmanželské smlouvy

Tato předmanželská smlouva se řídí Občanským zákoníkem a souvisejícími platnými právními předpisy, přičemž náležitosti výslovně neřešené upravují tyto právní normy. Pokud nedojde dle článku 1 této smlouvy mezi snoubenci k uzavření manželství,pozbývá tato smlouva platnost a nenabude účinnosti. Smlouva je vyhotovena notářskému zápisu ve ....... stejnopisech, přičemž snoubenec i snoubenka obdrží po ...... ks, každý s platností originálu. Tuto předmanželskou smlouvu snoubenec a snoubenka uzavřeli na základě své svobodné vůle, opravdu a vážně, nikoli v tísni, bez nátlaku či za nápadně nevýhodných podmínek. Obsah smlouvy je jim naprosto přesně znám a srozumitelný, přičemž tímto před notářem sepisujícím tento notářský zápis, panem ....................................,sídlem v .................................... na konci dokumentu připojili jako důkaz výše uvedeného své vlastnoruční podpisy, čímž upravují své majetkově právní vztahy při vstupu do manželství (dle této smlouvy). Tuto předmanželskou smlouvu sepsanou formou notářského zápisu jsem osobně sepsal, přečetl a snoubenci ji odsouhlasili. Takto bylo provedeno za účasti přítomných právních zástupců snoubenců a uzavřeno připojením mého vlastnoručního podpisu a otisku úředního razítka notářské kanceláře. Současně svým připojeným podpisem stvrzuji pravdivost a správnost všech mnou ověřených opisů, které jsou uloženy ve spisové archiválii s č.j. .................... na adrese sídla mé notářské kanceláře

 

Datum a místo: .....................................................

 

Podpisy: ..................................................... - snoubenec

 

..................................................... - snoubenka

 

 

 

..................................................... - notář

 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Pracovní smlouva - vzor

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

- Smouva o výkonu funkce jednatele společnosti

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články