Rodičovský příspěvek – změny od 1. 1. 2012

9. 2. 2012 – 22:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rodičovský příspěvek – změny od 1. 1. 2012
Rodiče se po zvážení všech okolností musí sami rozhodnout, zda chtějí při péči o zdravotně postižené dítě zažádat a čerpat rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, Foto:XC | zdroj: NašePeníze.cz

Kdo má nárok na rodičovský příspevěk a za jakých podmínek od ledna 2012. Proběhlo několik změn a zde je shrnutí základních otázek i odpovědí.

Jaké jsou základní podmínky nároku na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a o tento příspěvek požádal. Pro nárok na rodičovský příspěvek se nezkoumá příjem, ten však může být rozhodující pro stanovení výše rodičovského příspěvku.

TIP: Sociální karty: Komu jsou určeny, za co a jaké jsou poplatky

Byl dosavadní systém třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku zásadně změněn?

Délku a výši čerpání rodičovského příspěvku mohou rodiče nyní sice volit pružněji, avšak lze říci, že základní mantinely pro provedení volby zůstaly zachovány. Rodič tak jako doposud může volit v návaznosti na svou účast na nemocenském pojištění, nově ovšem dochází ke sledování účasti na nemocenském u každého z rodičů bez ohledu na to, kdo bude nárok na rodičovský příspěvek uplatňovat a o dítě pečovat. Výši rodičovského příspěvku lze měnit i opakovaně, nejdříve však jednou za tři měsíce, přičemž horní hranice měsíční částky je limitovaná výší 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství (viz níže).[1]

Jak se zohledňuje peněžitá pomoc v mateřství pro účely rodičovského příspěvku? Na jakou výši rodičovského příspěvku mám tedy nárok?

Důležitou roli hraje výpočet tzv. denního vyměřovacího základu peněžité pomoci v mateřství, konkrétně stanovení 70 % 30násobku tohoto denního vyměřovacího základu. Takto stanovená výše se pak odráží v tom, jakou maximální výši rodičovského příspěvku si lze zvolit. Pokud nárok na peněžitou pomoc ani jednomu z rodičů nevznikl, výši rodičovského příspěvku volit nelze a ten je vyplácen v pevně stanovených částkách až do 4 let věku dítěte.

Částka 70 %

30násobku denního vyměřovacího základu

Možnost volby

Měsíční výše 

rodičovského příspěvku

Limit

je vyšší 

než 7.600,- Kč

ANO

až do výše 11.500,- Kč, avšak vždy maximálně ve výši stanoveného násobku denního vyměřovacího základu

celková částka 220.000,- Kč, kterou lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte

do 7.600,- Kč

ANO

až do výše 7.600,- Kč

celková částka 220.000,- Kč, kterou lze čerpat maximálně do 4 let věku dítěte

nelze stanovit (není nárok na peněžitou pomoc v mateřství)

NE

pevně stanovená částka

7.600,- Kč od narození do 9 měsíců dítěte a následně 3.800,- Kč do 4 let věku dítěte

pevně stanovená částka, celkem 216.600,- Kč

Mohu již pobírat rodičovský příspěvek, pokud mám nárok a je mi vyplácena peněžitá pomoc v mateřství?

Ano, ale pouze za předpokladu, že rodičovský příspěvek je vyšší. Úřadem práce ovšem není vyplacen rodičovský příspěvek celý, ale pouze je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a vyplácenou peněžitou pomocí v mateřství.

Částka rodičovského příspěvku je pro rodinu nedostačující, a proto je nutné, aby i pečující rodič nastoupil do zaměstnání. Po jakou dobu může být dítě umístěno ve školce?

U dětí starších dvou let se docházka do školky či podobných zařízení nesleduje, lze tedy mít toto dítě umístěné ve školce a přitom pobírat rodičovský příspěvek.

Mám zdravotně postižené dítě, mohu na něj pobírat rodičovský příspěvek i příspěvek na péči?

Ne, souběh těchto dávek je od 1. 1. 2012 vyloučen.

Která z těchto dvou dávek je tedy pro mě vhodnější?

Na uvedenou otázku nelze jednoznačně odpovědět bez dalších informací. Rodiče se po zvážení všech okolností musí sami rozhodnout, zda chtějí při péči o zdravotně postižené dítě zažádat a čerpat rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči. Důležitou roli při takovém rozhodování hraje zejména příjmová situace rodiny a stupeň závislosti dítěte s tím, že příspěvek na péči náleží nejdříve od 1 roku dítěte.

Příklady:

A)   Rodiče s nízkými příjmy nemohou provést volbu délky čerpání rodičovského příspěvku, a proto mají nárok na částku rodičovského příspěvku ve výši 7.600,- Kč měsíčně od narození do 9 měsíců věku dítěte a následně 3.800,- Kč do 4 let věku dítěte. Jelikož se jejich dítě narodilo s vážnějším zdravotním postižením odůvodňujícím přiznání vyššího stupně příspěvku na péči (II. stupeň – 6.000,- Kč; III. stupeň – 9.000,- Kč; IV. stupeň – 12.000,- Kč), rozhodnou se později pobírat spíše příspěvek na péči.

B)   Rodiče s vyššími příjmy se po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství rozhodli zvolit rodičovský příspěvek ve výši 8.200,- Kč měsíčně. Jejich dítě má lehčí zdravotní postižení odůvodňující spíše nižší stupeň příspěvku na péči (I. stupeň – 3.000,- Kč; II. stupeň – 6.000,- Kč), a proto se rozhodnou čerpat rodičovský příspěvek.

Sociální reforma 2011 – vztah staré a nové právní úpravy

Jsem příjemcem rodičovského příspěvku dle staré právní úpravy, zajímalo by mě, zda musím podat novou žádost?

Pokud jste v současné době příjemcem rodičovského příspěvku (nárok vznikl před 1. 1. 2012), můžete nadále bez dalšího čerpat rodičovský příspěvek ve stávajícím režimu. Byla-li by však pro Vás nová právní úprava příznivější, můžete požádat o změnu rodičovského příspěvku, přičemž částky rodičovského příspěvku již vyplacené se započtou. Změnu na novou právní úpravu tak lze zvážit například za situace, kdy dříve rodiči připadla automaticky tzv. čtyřletá varianta čerpání rodičovského příspěvku, protože nebyly splněny podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, avšak nyní by na základě splnění této podmínky druhým z rodičů bylo možné zvolit čerpání příspěvku ve vyšší částce po kratší dobu.

Pobírám rodičovský příspěvek dle „staré“ právní úpravy, avšak potřebuji dítě umístit do školky na delší než doposud stanovenou dobu. Mohu z tohoto důvodu přejít na nový systém?

Ano. Přestup na nový systém je výhodnější také pro rodiče, který je sice se zvolenou variantou čerpání spokojen, ale významnou roli by hrála skutečnost, že podle nové právní úpravy není sledována docházka dětí starších dvou let do školky a obdobných zařízení.

Pobírám rodičovský příspěvek na dítě, které bylo uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postiženým, příspěvek na péči nepobírá. Bude mi vyplácena dávka rodičovského příspěvku i nadále?

Ano, ale pouze za předpokladu, že je Vaše dítě ke dni 1. 1. 2012 mladší 3 let. V takovém případě bude tento rodičovský příspěvek poskytován ve výši 7.600,- Kč měsíčně až do 3 let věku dítěte.

Pobírám rodičovský příspěvek na dítě mladší tří let dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené, které je současně příjemcem příspěvku na péči. Budou nám nadále vypláceny obě dvě dávky?

Ne, za této situace musíte nejpozději do 31. ledna 2012 provést volbu pouze jedné dávky. 

Mám dítě starší tří let, na které mi doposud náležel rodičovský příspěvek do 7 let dítěte, neboť bylo uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postiženým. Jaké dávky mi budou náležet od 1. 1. 2012?

Rodičovský příspěvek Vám nyní již nenáleží (byl vyplacen naposledy za prosinec 2011). Zákon pak stanoví případy, kdy automaticky vznikne nárok na příspěvek na péči na dítě, které bylo doposud uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postiženým, a to tak, že: 

  • dětem doposud považovaným za dlouhodobě zdravotně postižené náleží příspěvek na péči ve stupni I.;
  • dětem doposud považovaným za dlouhodobě těžce zdravotně postižené náleží příspěvek na péči ve stupni II.

Těmto dětem tedy náleží od 1. 1. 2012 příspěvek na péči, a to po dobu, než je na základě nového posouzení zdravotního stavu vydáno rozhodnutí o příspěvku na péči (nejdéle však do 31. 12. 2012).

Pokud je i přes přiznaný příspěvek na péči finanční situace Vaší rodiny složitá, příspěvek na péči lze v takovém případě navýšit o 2.000,- Kč, jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší než dvojnásobek částky životního minima (částku životního minima rodiny lze spočítat pomocí kalkulačky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz).


[1] Denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte je definován zákonem o nemocenském pojištění. Denní vyměřovací základ lze popsat jako průměrný denní příjem upravený pomocí redukčních hranic.

Příklad výpočtu 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu:

Průměrnému hrubému měsíčnímu příjmu ve výši 13.000,- Kč odpovídá denní vyměřovací základ peněžité pomoci v mateřství ve výši 428,- Kč (190 dnů pobírání PPM). 70 % 30násobku pak odpovídá částka 8.988,- Kč. Až v takové výši si tedy lze následně zvolit rodičovský příspěvek.

- Kancelář veřejného ochránce práv

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články