Růst a zaměstnanost je poprvé hlavním cílem výdajů EU

10. 5. 2007 – 8:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Růst a zaměstnanost je poprvé hlavním cílem výdajů EU
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Brusel – Poprvé v historii budou výdaje spojené s politikou růstu a zaměstnanosti ještě před zemědělstvím a přírodními zdroji představovat nejvyšší podíl rozpočtu. To je hlavní poselství, které Komise vyslala prostřednictvím svého návrhu rozpočtu na rok 2008, jenž byl přijat.

Zvýšení položek závazků na 129,2 miliard EUR představuje 2% nárůst oproti roku 2007. Položky plateb jsou navrženy ve výši 121,6 miliard EUR, což znamená zvýšení o 5,3 %. Komise přijala předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2008 a učinila tak první krok v rozpočtovém procesu před tím, než jej s konečnou platností schválí Evropský parlament a Rada. Položky závazků v PNR jsou na úrovni 1,03 % hrubého národního důchodu EU a položky plateb na úrovni 0,97 % HND. Výdaje na politiku růstu a zaměstnanosti se zvýšily o 4,2 % v porovnání s rokem 2007 a představují 44,2 % rozpočtu oproti 43,6 % určeným na ochranu přírodních zdrojů a správné hospodaření s nimi, včetně společné zemědělské politiky. Dalia Grybauskaiteová, členka Komise pro finanční plánování a rozpočet k tomu uvedla: „Dnešní návrh rozpočtu znamená pro Unii historický posun: vůbec poprvé představují výdaje určené přímo na politiku růstu a zaměstnanosti největší podíl rozpočtu EU. To dokazuje, že Komise je pevně odhodlána upravit rozpočet EU jako reakci na globální problémy, kterým Evropa jako celek čelí. Na politiky zaměřené na hospodářský růst je nyní k dispozici více prostředků, aniž by bylo nutné omezovat výdaje v jiných oblastech, jakými jsou životní prostředí, energetika, svoboda a bezpečnost nebo společná evropská zahraniční a bezpečnostní politika.“ Více než 57 miliard EUR na podporu růstu a zaměstnanosti Obnovená Lisabonská strategie zůstává základem politiky EU. Na politiku růstu a zaměstnanosti je nyní vyčleněno 57,2 miliard EUR, což je o 2,3 miliard více (+ 4,2 %) než v roce 2007. Výdaje na výzkum se zvýší zhruba o 11 %, investice do transevropských energetických a dopravních sítí o 14 %, na programy celoživotního vzdělávání o 9 % (s 63,5% zvýšením na program Erasmus Mundus). Kromě toho budou zahájeny nové programy na podporu soudržnosti v rámci celé Evropy s plánovanými výdaji ve výši téměř 1,4 miliard EUR neboli 3,1 %. V rámci těchto výdajů bude Fond soudržnosti určený na velké infrastrukturální projekty v roce 2008 navýšen o více než 14 %. Výdaje navrhované na ochranu přírodních zdrojů a správné hospodaření s nimi (okruh 2) představují 56,3 miliard EUR a jejich výše se oproti roku 2007 nemění. Stejná výše výdajů neznamená, že by nedocházelo k mírným změnám uvnitř této oblasti politiky: výdaje související s trhem a přímou podporou zemědělcům se snížila o pouhých 0,5 % na 42,5 miliard EUR, zatímco výdaje na programy rozvoje venkova se i nadále zvyšují a představují více než 12,5 miliard EUR, což je 1,6% nárůst. Výdaje určené na hlavní program EU v oblasti ochrany životního prostředí Life+ se zvyšují o 11 % a dosahují 267 milionů EUR. Podpora životního prostředí je financována i v rámci jiných politik EU, zejména výzkumu. Výdaje určené na podporu politiky svobody, bezpečnosti a práva (okruh 3a) byly výrazně navýšeny o 10,8 % a představují nyní 691 milionů EUR. Nejpodstatnější zvýšení výdajů zaznamenala oblast řízení migračních toků, a to 390 milionů EUR neboli 24 %. Závazky v rámci politiky občanství (okruh 3b) představují téměř 600 milionů EUR, což je navýšení o 11 % v porovnání s rokem 2007, pokud vyloučíme dvě rozpočtové položky, které byly výjimečně financovány v roce 2007 (přechodový nástroj pro Rumunsko a Bulharsko a použití prostředků z Fondu solidarity na pomoc některým státům postiženým nepředvídanými přírodními katastrofami). Došlo také ke zvýšení výdajů v rámci programů na ochranu veřejného zdraví a spotřebitelů o 15 %, na rogram Evropa pro občany o 18 % a na program Média o téměř 21 %. Opatření v rámci vnějších vztahů (okruh 4) pomohou udržet vliv EU na celosvětové dění prostřednictvím programů, na jejichž financování bylo vyčleněno více než 6,9 miliard EUR, což představuje 1,5% zvýšení oproti roku 2007. Financování společné zahraniční a bezpečnostní politiky překračuje strop ve výši 200 milionů EUR, což je 26% nárůst, zatímco rozvojová spolupráce představuje nejvyšší rozpočtovou položku 2,2 miliard EUR neboli 1,9% navýšení. A konečně 7,3 miliard EUR (5,6 % rozpočtu) je vyčleněno na administrativní výdaje (okruh 5). Administrativní náklady Komise se mají zvyšovat mírněji než zbytek rozpočtu, tj. na 4,1 % rozpočtu včetně nových pracovních míst potřebných v souvislosti s nedávným rozšířením. [ zdroj: evropská komise ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články