Růst průmyslu i stavebnictví o prázdninách zpomalil

14. 7. 2007 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Růst průmyslu i stavebnictví o prázdninách zpomalil
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v květnu 2007 meziměsíčně vyšší o 0,1 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 7,5 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 8,6 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 0,5%. Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně reálně o 1,5 % nižší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 %. Stavební úřady vydaly 10 203 stavebních povolení; jejich počet meziročně poklesl o 18,2 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 25,6 mld. Kč.

Meziroční index průmyslové produkce v květnu byl 107,5 %, po očištění od sezónních vlivů činil index 107,9 %. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,1 procentního bodu, růst odvětví o 16,7 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 1,8 p.b., růst o 8,7 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,2 p.b., růst o 18,4 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětvích výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek –0,2 p.b., pokles o 1,6 %), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 2,7 %) a těžba energetických surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 3,8 %). V květnu se zvýšila produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro investice (o 11,3 %), pro mezispotřebu (o 7,6 %), pro dlouhodobou spotřebu (o 7,5 %), pro krátkodobou spotřebu (o 3,1 %) a výroba energií (o 0,9 %). Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 8,6 % (v běžných cenách o 10,9 %), po očištění od sezónních vlivů vzrostly tržby o 9,2 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,3 procentního bodu, růst odvětví o 15,9 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 1,9 p.b., růst o 8,7 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,4 p.b., růst o 18,4 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích těžba ostatních nerostných surovin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 9,1 %), výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,04 p.b., pokles o 0,5 %) a výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (příspěvek –0,03 p.b., pokles o 1,5 %). Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 12,0 %, v běžných cenách o 13,8 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 50,1 %. Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 11,9 % (v běžných cenách o 14,2 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 60,4 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 11,9 % (v b.c. o 13,6 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 75,3 %. Průměrný počet zaměstnaných osob*) v průmyslu se v květnu meziročně zvýšil o 24,0 tis. osob (tj. o 2,1 %). Vzrostl v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (o 11,4 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 5,4 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (o 5,4 %). Poklesl nejvíce ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 6,6 %), v těžbě energetických surovin (o 5,9 %) a ve výrobě usní a výrobků z usní (o 3,6 %). Průměrná měsíční nominální mzda v květnu byla 21 710 Kč a meziročně vzrostla o 7,2 %. Průměrná hodinová mzda byla 145,3 Kč a zvýšila se o 9,0 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 5,8 %, hodinová produktivita byla vyšší o 8,1 %. Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v květnu dosáhly hodnoty 155,9 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 102,6 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 100,5 %. Tento výsledek byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou v předchozím roce, a to zejména v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Meziroční index nových zakázek ze zahraničí dosáhl 110,1 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla odvětví: výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek k růstu 4,9 procentního bodu, růst o 38,1 %), výroba motorových vozidel (příspěvek 2,5 p.b., růst o 7,6 %) a výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek 1,6 p.b., růst o 23,2 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba základních kovů a výrobků (příspěvek –1,8 p.b., pokles o 19,9 %), výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek –0,8 p.b., pokles o 16,5 %) a výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 24,8 %). Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2007 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů v EU 27 o 3,2 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšila na Slovensku o 14,9 %, v Polsku a Slovinsku o 10,1 %. V Německu vzrostla o 4,0 %. K největšímu poklesu došlo ve Finsku o 1,3 %. Stavební produkce Celková stavební produkce v květnu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 % a očištěná od sezónních vlivů byla vyšší o 5,0 %. Zpomalení tempa růstu stavební produkce bylo diferencované. Výrazně zpomalilo tempo stavebních prací na inženýrských stavbách (pokles proti květnu 2006) zejména z důvodu obtíží při jejich přípravě a financování. Určitý vliv měla i vyšší meziroční srovnávací základna. Tempo růstu stavebních prací na stavbách pozemního stavitelství také zpomalilo, stále však zůstalo dvouciferné, což souviselo s pokračující intenzivní výstavbou obchodních center, logistických areálů a bytů. Zpomalení růstu stavební produkce bylo rovněž ovlivněno zhoršením plynulosti dodávek základních stavebních a izolačních materiálů a nedostatkem některých odborných stavebních profesí. Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 0,8 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 1,3 % (příspěvek 1,1 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 14,4 % (příspěvek 6,9 p.b.) a inženýrské stavitelství pokleslo o 15,4 % (příspěvek –5,8 p.b.). U oprav a údržby stavební práce klesly o 11,3 % (příspěvek –1,3 p.b.). Pokles o 21,2 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,1 p.b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily o 40,9 % (příspěvek 1,1 p.b.). Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 1,8 %*) proti květnu roku 2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 22 559 Kč a meziročně se zvýšila o 9,2 % (reálná mzda vzrostla o 6,6 %). Průměrná hodinová mzda byla 142 Kč a proti stejnému období 2006 vzrostla o 12,6 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 2,7 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 5,9 %. Stavební úřady v květnu 2007 vydaly 10 203**) stavebních povolení (v tom 5 502 pro nové stavby a 4 701 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně poklesl o 18,2 %. Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2007 byla 25,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006 klesla o 50,5 %. Pokles u nebytových budov a ostatních staveb byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou (v květnu 2006 byla vydána stavební povolení s vysokou orientační hodnotou na modernizace a rekonstrukce v energetice a na výstavbu dálnic). Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 17,4 mld. Kč (pokles o 27,1 %, příspěvek –12,5 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 8,2 mld. Kč (pokles o 70,4 %, příspěvek –38,0 p.b.). Orientační hodnota u staveb bytových budov ve srovnání se stejným obdobím 2006 se mírně zvýšila (růst o 0,2 %, příspěvek –0,03 p.b.). Stavebními úřady byla povolena výstavba 3 535 bytů, což bylo o 322 bytů méně než v květnu 2006 (pokles o 8,3. %). Z toho novou výstavbou vznikne 2 914 bytů (o 244 bytů méně) a změnou dokončených staveb 621 bytů (o 78 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 7,7 mld. Kč. Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 790,8 tis. m2 (růst o 4,3 %), v tom u bytových budov klesla o 9,4 % a u nebytových budov se zvýšila o 23,1 %. Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 124,4 m2 s orientační hodnotou 20,0 tis. Kč za 1m2. Podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2007 v EU 27 meziročně vzrostla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,6 %, z toho pozemní stavitelství o 6,0 % a inženýrské o 9,5 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvýše zvýšil v Rumunsku o 36,2 %, Polsku o 33,5 %, Slovensku o 13,4 % a Německu o 0,2 %. Nejvyšší pokles ISP o 3,6 % byl v Portugalsku.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,680 23,860
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články