Senát schválil zákon na ochranu zvířat proti týrání

18. 7. 2008 – 8:22 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Senát schválil zákon na ochranu zvířat proti týrání
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Horní komora Parlamentu České republiky jednomyslně podpořila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela nyní míří k podpisu prezidenta Václava Klause.

ovelu poslali do Senátu poslanci v podobě, kterou již Senát před několika týdny schválil. Původní návrh novely zákona na ochranu zvířat předložený počátkem letošního roku po řadě pozměňovacích návrhů zejména v dolní komoře parlamentu v únoru prezident vetoval. Jedním z důvodů bylo kontroverzní ustanovení umožňující kontaktní norování loveckých psů. „Chtěl bych zákonodárcům poděkovat za zodpovědný přístup při opakovaném schvalování této důležité normy. Věřím, že novelu zákona v tomto znění stvrdí svým podpisem i prezident republiky ,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje celou řadu změn, které výrazně přispějí ke zlepšení ochrany zvířat v ČR, například: Zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání. Nově definuje podmínky ochraně zvířat během přepravy. Toto je hlavním cílem novelizace, jedná se o sladění s evropskou legislativou. Zavádí zcela nově ochranu zraněných volně žijících zvířat a úpravu činnosti záchranných stanic. Doposud se na handicapovaná zvířata a na záchranné stanice žádná zvláštní pravidla nevztahovala. Na tato ustanovení navazuje novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Nově je zavedena povinnost osob, které obchodují se zvířaty určenými pro zájmové chovy, poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách chovu a správné péči o kupované zvíře. Přináší povinnost čipování druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které mohou zahrnovat i tzv. exotická zvířata např. velké kočkovité šelmy. Nově je obcím umožněno označit čipem nebo tetováním toulavé a opuštěné psy v obci, což má přispět ke snížení počtu toulavých a opuštěných zvířat a zamezit jejich opakovaným únikům. Dochází ke zpřesnění řady ustanovení v oblasti ochrany zvířat v zájmových chovech, zejména druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, zvířat pokusných i zvířat volně žijících. Zpřesněna jsou rovněž ustanovení upravující ochranu zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování. Další zajímavosti o schválené novele Návrh novely zákona zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání. Jako týrání zvířat bude postihováno nejen porušení ustanovení § 4 (stanoví příkladný výčet toho, co se považuje za týrání), ale i porušení dalších ustanovení zákona, a to v případě, že dojde k zásahu do tělesné integrity zvířete, ke zranění, zdravotní poruše, poškození zdraví, bolesti, utrpení zvířete, chovu zvířat v nevhodných podmínkách, apod. Nově jsou formulována ustanovení upravující výkon dozoru na úseku ochrany zvířat, práva a povinnosti kontrolovaných chovatelů a pracovníků příslušných orgánů veterinární správy a obcí při kontrolách. Dalším cílem navrhované úpravy je zajištění souladu s novým správním řádem. To se projevuje především v nově formulovaném postavení Ústřední komise pro ochranu zvířat. Tato komise je koncipována jako odborný poradní orgán, jehož předseda a členové jsou jmenováni jako doposud ministrem zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí z odborníků z příslušných ministerstev a organizací zabývajících se ochranou nebo chovem zvířat. Rozhodovací pravomoc přechází na Ministerstvo zemědělství, podklady pro správní rozhodnutí bude připravovat Ústřední komise pro ochranu zvířat. Tímto budou plně zajištěny záruky řádného průběhu správního řízení podle nového správního řádu. Nově je zavedena povinnost osob, které obchodují se zvířaty určenými pro zájmové chovy, poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách chovu a správné péči o kupované zvíře. Návrh novely zákona přináší povinnost čipování druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které mohou zahrnovat i tzv. exotická zvířata např. velké kočkovité šelmy. Návrhem novely zákona je také nově obcím umožněno označit čipem nebo tetováním toulavé a opuštěné psy v obci, což má přispět ke snížení počtu toulavých a opuštěných zvířat a zamezit jejich opakovaným únikům. Zákon také definuje pojem handicapované zvíře tak, aby nedocházelo k záměně s toulavými zvířaty. Dosud není tato oblast právem upravena a na osoby poskytující péči handicapovaným zvířatům se vztahovala pouze obecná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání zakazující týrání zvířat. Péče o handicapovaná zvířata je natolik specifická, že obecná pravidla stanovená zákonem na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, případně zákonem o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou naprosto nedostačující. V této souvislosti je připojena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavádějící institut záchranné stanice a upravující proces povolování záchranných stanic. Z dosavadní právní úpravy vychází také nově formulovaná ustanovení týkají se veřejných vystoupení, řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení a ochrany zvířat při chovu. Upřesněna jsou rovněž ustanovení, která se týkají kompetencí jednotlivých orgánů ochrany zvířat, tak aby činnost na úseku ochrany zvířat probíhala co nejefektivněji.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,700 23,880
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články