Skupina Komerční banky vykázala za rok 2009 čistý zisk 11 007 milionů Kč

22. 2. 2010 – 11:43 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Skupina Komerční banky vykázala za rok 2009 čistý zisk 11 007 milionů Kč
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Komerční banka dnes oznámila, že za rok 2009 vytvořila čistý zisk ve výši 11 007 milionů Kč, což je o 16,4 % méně než v minulém roce.

Čistý zisk očištěný o mimořádné položky se snížil o 10,2 %. Během roku 2009 Komerční banka nadále podporovala své klienty a českou ekonomiku pokračujícím růstem úvěrového portfolia o 3,4 %. Solidní výsledek překonávající očekávání trhu byl dosažen v náročném
ekonomickém prostředí a byl podpořen i udržením přísné kontroly provozních nákladů a obezřetným řízením rizik.

Skupina KB si udržela zdravou likviditu vyjádřenou poměrem mezi klientskými úvěry a vklady na úrovni 67,5 % a rovněž silnou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností 14,1 % a ukazatelem jádrového Tier 1 na úrovni 12,7 % bez zahrnutí čistého zisku roku 2009.

Díky snížení provozních nákladů o 3,3 % poklesl hrubý provozní zisk meziročně pouze o 1,0 % na 19 013 milionů Kč, i když je srovnání ovlivněno některými mimořádnými příjmy zaúčtovanými v roce 2008. Bez těchto vlivů by provozní zisk banky stoupl o 5,0 %. Poměr provozních nákladů a výnosů se tak dále zlepšil na 42,5 %. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu v roce 2009 dosáhla 17,0 %. Vydaná čísla jsou neauditované konsolidované výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

Na základě dobrých výsledků za rok 2009 a silné kapitálové pozice se představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 6 462 milionů Kč, což je 170 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 58,7 %. Ratingová agentura Standard & Poor‘s potvrdila rating Komerční banky na úrovni A/A-1 se stabilním výhledem, tedy rating na úrovni České republiky a nejlepší rating a výhled z českých bank.

OBCHODNÍ VÝKONNOST
V roce 2009 Komerční banka pokračovala v rozvoji svého obchodního modelu univerzálního bankovnictví, který zavedla po privatizaci v roce 2001. Poprvé od té doby byl tento model testován v nepříznivých ekonomických podmínkách, a to s úspěšným výsledkem.

Celkový objem půjček poskytnutých Skupinou KB se zvýšil o 3,4 % na 386,6 miliardy Kč. Při zohlednění mimořádného odpisu úvěrů dlouhodobě po splatnosti ve výši 2,3 miliardy Kč, který byl zaúčtován v listopadu 2009, by se objem poskytnutých půjček zvýšil o 4,0 %. Z celkového objemu půjček přesáhl podíl úvěrů individuálním klientům 45 %. Portfolio hypoték občanům, které v roce 2009 přesáhlo hranici 100 miliard Kč, se zvýšilo o 10,9 % a na konci roku dosáhlo 100,4 miliardy Kč. Portfolio Modré pyramidy meziročně vzrostlo o 16,0 % na 45,6 miliardy Kč. Celková hodnota spotřebitelských úvěrů, které poskytuje KB a ESSOX, se meziročně zvýšila o 2,6 % na 29,6 miliardy Kč.

Podnikatelské úvěry poskytnuté Skupinou KB dosáhly 206,4 miliardy Kč, což představuje snížení o 1,4 % především kvůli nižší poptávce po půjčkách v nejistém prostředí. V rámci tohoto segmentu si úvěry malým podnikům a podnikatelům zachovaly dynamiku a rostly o 5,5 % na 24,5 miliardy Kč. Úvěry podnikům (poskytované Komerční bankou a Komerční bankou Bratislava) poklesly o 1,6 % na 180,1 miliardy Kč. Objem pohledávek financovaných pomocí faktoringu poklesl o 39,6 % na 1,8 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů zůstal v meziročním srovnání téměř na stejné úrovni. Celkový objem se meziročně mírně snížil o 0,5 % na 551,8 miliardy Kč v důsledku zhoršené likvidní pozice podnikových klientů, jejichž depozita se snížila o 3,5 % na 295,1 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se meziročně nepatrně snížily o 0,3 % na 153,7 miliardy Kč. Aktiva klientů Penzijního fondu KB stoupla o 5,9 % na 27,2 miliardy Kč a stavební spořitelna Modrá pyramida evidovala depozita v hodnotě 67,1 miliardy Kč, tedy o 2,7 % více než v loňském roce.

Celkový počet klientů skupiny KB převýšil 2,7 milionů. Ve skupině dosáhla nejrychlejšího růstu o 38 % společnost spotřebitelského financování ESSOX s 312 000 klienty. V čistém vyjádření se počet klientů slabě snížil o 0,5 % na 1 620 000 kvůli mimořádnému zrušení 15 000 neaktivních účtů. Na konci roku 2009 evidovala Komerční banka 1 343 000 individuálních zákazníků. Modrá pyramida obsluhovala 720 000 klientů a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijního fondu KB dosáhl 498 000.

Kromě přímých bankovních kanálů podporovaných dvěma telefonními centry tvořilo distribuční síť Komerční banky na konci roku 398 poboček a 685 bankomatů. Téměř 984 000 klientů, což je téměř 61 %, používalo alespoň jeden kanál přímého bankovnictví jako je internet nebo telefonní
bankovnictví. Současně využívali klienti KB celkem 1 682 000 aktivních platebních karet, z nichž kreditních karet bylo 243 000. Počet aktivních kreditních karet používaných zákazníky společnosti ESSOX stoupl na téměř 160 000. Zákazníkům Modré pyramidy bylo k dispozici 262 obchodních míst a 1 537 poradců.

Klienti skupiny KB mohli využít vládní a mezinárodní programy zaměřené na snížení dopadů ekonomické recese. Jako nejnovější dodatek k řadě balíčků zprostředkovaných Komerční bankou začala banka nabízet výhodné půjčky českým podnikům s méně než 250 zaměstnanci, a to díky
dohodě uzavřené s Evropskou investiční bankou.

Seznam dalších nových produktů a inovací představených v posledním čtvrtletí roku 2009 zahrnuje nový spořící účet s možností předčasného výběru bez sankcí, nový zajištěný fond Forte dostupný s programy životního pojištění Vital Invest, nebo pojištění fotovoltaických zdrojů
připravené Českou pojišťovnou v rámci nově uzavřené strategické spolupráce mezi KB a ČP. Další pojišťovací produkt – pojišťění platebních karet Merlin, které bylo vyvinuto Komeční pojišťovnou, je nyní dostupné držitelům karet vydaných všemi bankami v České republice. V závěru roku banka připravila speciální vánoční nabídku, která klientům umožnila zdarma pojistit nákupy, získat prodlouženou záruku na zboží, vybrat vlastní design karty nebo změnit PIN.

FINANČNÍ VÝKONNOST
Komerční banka za rok 2009 dosáhla vzhledem k obtížným tržním podmínkám dobrého výsledku. Meziroční srovnání bylo rovněž ovlivněno několika mimořádnými příjmy zaúčtovanými v roce 2008, jako byl prodej podílu v Burze cenných papírů Praha. Dosažené úrovně ukazatelů obchodního rozvoje a finanční síly staví Komerční banku do dobré pozice pro budoucnost.

Celkové čisté provozní výnosy se meziročně snížily o 2,0 % na 33 041 milionů Kč, očištěné o mimořádné příjmy v roce 2008 pak vzrostly o 1,3 %. Čisté úrokové výnosy, které tvořily největší část celkových výnosů, se zvýšily o 3,9 % na 22 088 milionů Kč, a to zejména díky růstu úvěrování
a širších úrokových rozpětí u aktiv, které naopak kompenzovaly snížené marže u depozit. Ve Skupině KB rostly čisté úrokové výnosy nejrychleji u společnosti ESSOX (o 30,5 %), následované Modrou pyramidou (19,5 %) a to díky dobrým objemům obchodů. Příjem z čistých poplatků a
provizí byl meziročně nižší o 3,8 % a dosáhl 7 745 milionů Kč. Pokles byl důsledkem omezené hospodářské aktivity, která stlačila počty transakcí a prodeje podílových fondů, a pokračujícího konkurenčního tlaku. Meziroční srovnání rovněž negativně ovlivnil jednorázový výnos z vyúčtování
poplatků mezi bankami ve výši 205 milionů Kč v roce 2008. Na druhou stranu Komerční banka zaznamenala zlepšení v příjmech z úvěrových poplatků díky vyššímu počtu půjček v retailovém segmentu, v poplatcích z prodeje životního pojištění a rovněž za syndikaci úvěrů. Čistý zisk
z finančních operací zaznamenal celkově uspokojivý výsledek, především z obchodování na vlastní účet banky, zatímco poptávka po obchodování pro klienty, zejména zajištění kurzových rizik, byla následkem poklesu mezinárodního obchodu utlumená. Vykázaný zisk z finančních operací poklesl o 28,4 % na 3 024 milionů Kč, zejména v důsledku jednorázového zisku z prodeje podílu KB na Burze cenných papírů Praha ve výši 485 milionů Kč v roce 2008 a také negativního dopadu zaúčtování jednorázového přecenění cenných papírů v Penzijním fondu KB ve výši
239 milionů Kč a z prodeje cenných papírů ve výši 293 milionů Kč v roce 2009.

V průběhu roku 2009 byla přijata řada optimalizačních opatření, která vedla ke snížení celkových provozních nákladů o 3,3 % na 14 027 milionů Kč. Poměr provozních nákladů a výnosů se dále zlepšil ze 43,0 % v roce 2008 na 42,5 % v roce 2009. Nejvýznamnějších úspor bylo dosaženo
ve všeobecných provozních nákladech, které poklesly o 7,3 % na 6 126 milionů Kč převážně díky sníženým výdajům na marketing, úsporám v nákupu, IT a telekomunikacích. Personální náklady stouply o 1,8 % na 6 434 milionů Kč, přičemž průměrný počet zaměstnanců zůstal meziročně
stejný. Odpisy poklesly o 7,1 % na 1 468 milionů Kč, neboť KB pokračovala v prodeji nepotřebných budov.

Hrubý provozní zisk slabě poklesl z loňské úrovně o 1,0 % na 19 013 milionů Kč. Po očištění o jednorázové položky by provozní zisk narostl o 5,0%.

 Vývoj nákladů rizika v roce 2009 byl ovlivněn současnou světovou finanční a ekonomickou recesí a jejím dopadem na českou ekonomiku. Celkové náklady rizika se v roce 2009 zvýšily o 82,6 % na 5 422 milionů Kč ve srovnání s částkou 2 970 milionů Kč zaznamenanou v roce 2008. Celkově vzrostly konsolidované náklady rizika na 94 bazických bodů na konci roku 2009 z 51 bazických bodů v roce 2008. Po období rychlého zvyšování rizikových nákladů od druhé poloviny roku 2008 zaznamenala Komerční banka stabilizaci ve vývoji v posledních dvou čtvrtletích roku 2009, především v segmentu podniků. Rizikový profil půjček občanům však do konce roku 2009 ještě zcela neopustil trend postupného zhoršování. Díky konzistentní aplikaci obezřetných přístupů a dodatečným opatřením přijímaným od roku 2008 Komerční banka předpokládá, že náklady rizika zůstanou plně pod kontrolou.

V důsledku nižší tvorby hrubého zisku a nižší sazby daně z příjmů právnických osob poklesla daň z příjmů o 18,8 % na 2 455 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za rok 2009 dosáhl 11 095 milionů Kč, což je o 16,2 % méně než za stejné období roku 2008. Zisk náležející akcionářům Banky činil 11 007 milionů Kč, méně o 16,4 %.

Celková aktiva Skupiny KB k 31. prosinci 2009 činila 695,0 miliardy Kč a byla tak o 0,6 % nižší oproti konci roku 2008. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl meziročně o 9,2 % na 68,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle Basel II standardů na konci prosince 2009 dosahovala vysoké úrovně 14,1 % a ukazatel jádrového Tier 1 byl 12,7 %.

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,240 24,380
USD 22,340 22,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články