Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

21. 4. 2010 – 12:28 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu.

Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvum (ke stažení v MS Word)

 

Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

 
ve smyslu ust. § 230 obchodního zákoníku
 
Převodci:
1. ………….………, r.č. …………..
2. …………………., r.č. ………….
oba bytem: ……….………………..
(dále jen „převodci“)
na straně jedné
a
nabyvatelé:
1.  ………………, r.č. …………..
2. ………………., r.č. ………….
oba bytem: ……….………………..
(dále jen „nabyvatelé“)
na straně druhé
 
uzavírají tuto smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ve smyslu ust. § 230 Obchodního zákoníkus (dále jen „smlouva“):
 
Článek I.
1.    Převodci prohlašují, že jsou společnými členy Stavebního bytového družstva ……………. se sídlem v ………………, ul. …………….., a to na základě platného obchodního zákoníku a Dohody o převodu členských práv a povinností ze dne …………….
2.    Převodci jsou s ohledem k výše uvedenému nájemci družstevního bytu číslo ………………. o velikosti … + …, nacházejícího se v ….. nadzemním podlaží domu čp. … ve …………, ul. ………….., sestávajícího z kuchyně, …… pokojů a příslušenství představovaného předsíní a sociálním zařízením. (dále jen „byt“).
3.    Převodci dále prohlašují, že k bytu nemají práva jiné osoby, byt ani jejich členský podíl v družstvu není zatížen dluhy ani jinými závazky a ke dni podpisu této smlouvy jsou na adrese bytu trvale hlášeni k pobytu toliko oni.
 
Článek II.
1.    Převodci na základě této smlouvy bezúplatně převádějí veškerá svá členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu ……………., ul. ………………., ………… na nabyvatele, kteří tato členská práva a povinnosti na sebe bez výhrad přejímají.
Na základě tohoto převodu veškerá členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu a užíváním družstevního bytu označeným v článku I. této smlouvy přecházejí k datu účinností této smlouvy z převodců na nabyvatele. Nabyvatelé se účinností této smlouvy stávají společnými členy družstva se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. V této souvislosti se proto zavazují provést přihlášení svého členství v družstvu výše specifikovaném nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.
2.    Převodní poplatky, účtované bytovým družstvem se zavazují uhradit převodci.
3.    K faktickému předání bytu včetně klíčů dojde nejpozději dne ………..
4.    Platby za užívání bytu a služby spojené s užíváním bytu za měsíc ……. roku ………uhradili   převodci. Počínaje dnem ……, tj. počínaje úhradou nájemného a služeb poskytovaných s užíváním bytu za měsíc ………….roku ….. a následující hradí platby nabyvatelé.
5.    Nabyvatelé prohlašují, že si předmětný byt prohlédli a jeho stav je jim dobře znám.
6.    Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu výše uvedenému předložením této Smlouvy o převodu členství.
 
Článek III.
Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují na důkaz shodného projevu vůle tuto smlouvu svými podpisy. 
 
Datum a místo:              ………………………………
 
Podpisy:                       ………………………………
 
                                       ………………………………
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články