Smlouva o prodeji nemovitosti

21. 4. 2010 – 12:14 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Smlouva o prodeji nemovitosti
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor smlouvy o prodeji nemovitosti ke stažení.

Smmlouva o prodeji nemovitosti (ke stažení v MS Word)

 

Smlouva o prodeji nemovitosti

 
 
Pan:                            …………..…………..…………..
narozen:                      …………..…………..…………..
bytem:                          ..………..…………..…………..
(dále jen „prodávající") 
a
Pan:                            …………..…………..…………..
narozen:                      …………..…………..…………..
bytem:                          …………..…………..…………..
(dále jen „kupující")
uzavírají dle ust. § 588 a násl. občanského zákoníku tuto¨
smlouvu o prodeji nemovitosti:
 
I. Předmět smlouvy
Prodávající je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. ……………., trvalý travní porost, o výměře ……… m2, zapsaného na Katastrálním úřadě pro …………… kraj se sídlem v ……………., katastrální pracoviště …………….., na LV č. ………. pro obec …………. a katastrální území ……………….. (dále jen „Nemovitost“) a prohlašuje, že jeho vlastnické právo k uvedené nemovitosti je nesporné, je oprávněn s ní volně nakládat a jeho smluvní volnost není ničím omezena.
 
II. Kupní cena
Prodávající prodává kupujícím nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy za dohodnutou kupní cenu ve výši …………………..,- Kč (slovy: ……………………..korun českých) a Kupující tuto nemovitost za takto dohodnutou kupní cenu kupují do svého výlučného vlastnictví.
 
III. Platba
Kupní cena uvedená v čl. II. bude uhrazena následujícím způsobem:
1.    Polovinu kupní ceny ve výši ………………………….,-Kč (slovy: ……………………………..korun českých) uhradili Kupující Prodávajícímu v hotovosti při podpisu této smlouvy.
2.    Zbylou část kupní ceny ve výši …………………………,-Kč (slovy: jedno sto šedesát devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých) předal Kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti do úschovy zprostředkovateli ing. …………………, ……………, IČ …………………….. Tato částka bude zprostředkovatelem převedena na účet Prodávajícího č. …………………./0100, vedený u …………………………………. banky, a.s. v …………………………, do ……………….. dnů po převodu vlastnického práva k předmětné Nemovitosti na jména Kupujících a po předložení výpisu z katastru nemovitostí, kde jako vlastník Nemovitosti budou uvedeni výlučně Kupující, části „C“ a „D“ budou bez zápisu a rovněž na předloženém listu vlastnictví nebude žádná plomba.
 
IV. Stav nemovitosti
Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná břemena nebo jiné právní závady, ani není nikomu pronajata. Kupující žádná věcná břemena, dluhy ani jiné právní závady nepřijímají.
 
V. Úhrada daní a nákladů
1.   Daň z nemovitosti za rok …………………… zaplatil Prodávající.
2.   Náklady spojené s uzavřením této kupní smlouvy uhradí Prodávající.
3.   Poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jde k tíži Kupujících.
4.   Daň z převodu nemovitosti uhradí ze zákona Prodávající.  
 
VI. Intabulační doložka
1.    Tato smlouva nabude účinnosti dnem vkladu vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro ………………………… kraj se sídlem v ………………………, katastrální pracoviště …………………………... Účastníci jsou svými projevy vázáni okamžikem podpisu této smlouvy.
2.    Obě smluvní strany shodně navrhují, aby katastrální úřad vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově založený list vlastnictví pro obec …………………… a katastrální území ………………. zapsal:
 
V oddílu A -       jako vlastník:    
pan …………….., rodné číslo …………
                             bytem ……………………………………………………
V oddílu B -       převáděné nemovitosti, tj.:
· pozemek parc. č. …………/………, trvalý travní porost, o výměře ………. m2
            V oddílu C, D - bez zápisu
            V oddílu E -       tato smlouva.
3.    Dnem vkladu vlastnického práva přechází vlastnictví a užívání, veškerá práva a povinnosti související s prodávanými Nemovitostmi na kupující, a to s účinností ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva ke shora uvedenému katastrálnímu úřadu.
4.    Strany smlouvy prohlašují, že se až do provedení vkladu dle tohoto článku zdrží jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto úkonu.
5.    Prodávající a Kupující shodně prohlašují, že v případě, že výše uvedený katastrální úřad nepovolí zápis převodu vlastnického práva k předmětné Nemovitosti z Prodávajícího na Kupující, resp. návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy zamítne, zavazují se Prodávající a Kupující, že neprodleně odstraní vady, které byly důvodem k takovémuto zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva ze strany příslušného katastrálního úřadu, a v případě, že i přes tuto součinnost obou stran této smlouvy nebude vlastnické právo převedeno, se Prodávající zavazuje k vrácení části již uhrazené kupní ceny ve výši ……………………,-Kč (slovy: …………………………… korun českých), a to k rukám Kupujících ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro ……………………….  kraj se sídlem v …………………………, katastrální pracoviště ………………………. o nepovolení převodu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí, resp. o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti, blíže uvedené v článku I. této kupní smlouvy, dle této kupní smlouvy. V případě prodlení s vrácením této částky je Prodávající povinen uhradit Kupujícím úrok ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
 
VII. Závěrečná ustanovení
1.    Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech týkajících se jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud.
2.    Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou.
3.    Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech. Každý účastník smlouvy obdrží po jednom stejnopise a tři stejnopisy budou doručeny příslušnému katastrálnímu úřadu.
4.    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
 
Příloha:           - návrh na vklad do Katastru nemovitostí
 
Datum a místo:             …………………………………
 
 
Podpisy:                       …………………………………
 
                                      …………………………………
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,720 22,900
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články