Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti

21. 4. 2010 – 12:07 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti.

Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti (ke stažení v MS Word)

 

Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti

 
Prodávající:
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „budoucí převodce“)
 
a
 
Kupující:
Pan:                             …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                         …………..…………..…………..
(dále jen „budoucí nabyvatel“)  
 

uzavírají dle ust. § 50a občanského zákoníku tuto

smlouvu o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti a převodu vlastnického práva: 

 

I. Předmět budoucího převodu

Předmětem této smlouvy je budoucí dohoda o realizaci převodu vlastnických práv, vyplývajících z držby nemovitosti ………………………………… (typ nemovitosti) zapsané u Katastrálního úřadu pro ................ kraj se sídlem v ………………………………, Katastrálního pracoviště .....................…  na LV č.: ………….. pro katastrální území ………………………………….., adresa …………………………………………. , mezi budoucím převodcem a budoucím nabyvatelem.  

 II. Finanční vypořádání

Vlastnická práva k nemovitostem uvedeným v čl. I. této smlouvy budou převedeny na základě  řádně uzavřené kupní smlouvy a to za sjednanou a oboustranně odsouhlasenou cenu ve výši …………………,- Kč (slovy …………………Kč). Kupní smlouva pro převod nemovitosti bude právoplatně uzavřena nejpozději dne ………….. a nabude platnosti zaplacením kupní ceny, tedy nejpozději ke stejnému datu.

Ve smyslu ust. § 544 občanského zákoníku se ujednává, že nedojde-li vinou budoucího nabyvatele do dohodnuté doby k uzavření kupní smlouvy nebo uhrazení kupní ceny, je budoucí nabyvatel povinen zaplatit budoucímu převodci smluvní pokutu ve výši ………………… Kč (slovy ………………… korun českých). K tomuto účelu skládá budoucí nabyvatel k rukám budoucího převodce v den podpisu této smlouvy částku ve výši …………………,- Kč (slovy ………………… korun českých) jako zálohu platby a budoucí převodce příjem celé této částky stvrzuje svým podpisem.

Budoucí převodce a budoucí nabyvatel se dále vzájemně dohodli, že nedojde-li vinou budoucího převodce ke dni uzavření dohody o převodu vlastnických práv k předmětné nemovitosti je budoucí převodce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši …………………,- Kč a částku - zálohovou platbu ve výši …………………,- Kč vrátí budoucí převodce budoucímu nabyvateli nejpozději do ……… dnů ode dne zjištění této skutečnosti. Dojde-li do dohodnuté doby k uzavření řádné kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny, bude částka ve výši …………………,- Kč započtena jako první část smluvní ceny.

 Smluvní cena bude vypořádána následovně:

-     první část smluvní ceny bude vypořádána tak, jak bylo ujednáno výše

-     druhá část smluvní ceny ve výši …………………,- Kč (slovy ……………… korun českých) bude uhrazena převodem na účet budoucího převodce

 III. Přechodná ustanovení

Předmětná nemovitost bude řádně předána budoucím převodcem budoucímu nabyvateli nejpozději do ………… dnů ode dne řádného vyplacení kupní ceny ve prospěch budoucího převodce. Budoucí převodce čestně prohlašuje, že na předmětu budoucího prodeje neváznou žádné dluhy, pohledávky ani práva třetích osob, že předmět budoucího převodu dosud nepřevedl na třetí osobu, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by bránily převodu práv k předmětu budoucího prodeje na nabyvatele.

IV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem tak jak byla sepsána souhlasí, že byla sepsána svobodně a vážně, bez projevu jakékoliv tísně a toto stvrzují svými podpisy. 

Datum a místo:                         ……………………………………

 

Podpisy:                                  …………………………………… - budoucí převodce

 

             …………………………………… - budoucí nabyvatel

 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Pracovní smlouva - vzor

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

- Smouva o výkonu funkce jednatele společnosti

- Předmanželská smlouva

- Uznání závazku a splátkový kalendář - vzor

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články