ÚOHS zahájil kontrolu týkajících se přípravy a pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování

17. 3. 2009 – 9:15 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ÚOHS zahájil kontrolu týkajících se přípravy a pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování
Foto:LOGO MS 2009 | zdroj: NašePeníze.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) včera zahájil kontrolu zadavatelů Statutární město Liberec a Technická univerzita Liberec v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek týkajících se přípravy a pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování.Kontrola navazuje na předchozí zveřejněná zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Předmětem kontroly budou všechny veřejné zakázky týkající se dané sportovní akce, které byly v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování zadávány. Kontrola na místě bude probíhat ve dnech 16.-19. března 2009.

\"Rozhodli jsme se, že kontrolu zahájíme až po skončení šampionátu, protože v tomto případě nehrozilo žádné nebezpečí z prodlení, žádná lhůta patrně nemůže být promlčena a žádnému výběrovému řízení již nezabráníme, protože všechny práce byly vykonány ještě před začátkem mistrovství světa,\" uvedl ke kontrolní akci předseda ÚOHS Martin Pecina.

„Výsledek kontrolní akce odpovídá tomu, že se jednalo o kontrolu nedokončených akcí. Průběh kontroly, zejména časový harmonogram, byl ovlivněn tím, že byla zjištěna řada nedostatků a nejasností, ke kterým kontrolované osoby poskytovaly nepřesné a neúplné informace, které pak musely být opakovaně došetřovány. TUL nám nepředkládala doklady a informace v požadovaných termínech s odůvodněním, že je nemá k dispozici a musí si je nejprve vyžádat od mandatáře. Mandatář v mnoha případech neposkytoval úplné a pravdivé informace a nepředkládal doklady v dohodnutých termínech a požadovaném rozsahu. Kontrolní akce proto musela být prodloužena o pět měsíců,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

V materiálu z roku 2004 Vyjádření státní podpory kandidatuře na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice MŠMT ujistilo vládu, že na přípravu a pořádání MS 2009 nebudou požadovány prostředky státního rozpočtu. Přesto v dalších letech opakovaně žádalo o jejich poskytnutí a následně i navýšení. K 31. říjnu 2008 byly v souvislosti s pořádáním MS 2009 ze státního rozpočtu uvolněny finanční prostředky ve výši přes 1,6 mld. korun. Kontrole byly podrobeny finanční prostředky ve výši přes jednu miliardu korun.

Činnost MŠMT provázela řada pochybení. Ministerstvo zahájilo financování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny pro pořádání MS v klasickém lyžování v roce 2009 v ČR, přestože nebyl zřejmý celkový rozsah investic, které mají být pořízeny. Jednotlivé akce nebyly dostatečně připraveny a v průběhu realizace podprogramu docházelo ke slučování a zařazování dalších akcí.

Ministerstvo dále při přidělování dotací překračovalo schválený státní podíl při realizaci výše uvedeného podprogramu. V průběhu realizace jednotlivých akcí měnilo na základě žádostí SML závazné technické parametry akcí, a to i v případech, kdy požadavek nebyl dostatečně zdůvodněn. V případech, kdy byl snížen rozsah realizovaného díla, neupravilo celkové náklady akce a výši poskytnuté dotace. Navyšovalo finanční prostředky určené TUL, přestože ve zdůvodněních požadavků na navýšení byly uváděny nesprávné údaje, které mnohdy zakrývaly chyby v přípravě akce a v zadávacím řízení. Se zvyšujícími se náklady na rekonstrukci kolejí rostly pouze výdaje státního rozpočtu, výše vlastního podílu TUL se nezměnila.

„MŠMT stanovilo v rozhodnutích o poskytnutí dotace pro akci TUL–SKI technické parametry tak, že budou splněny i v případě, že nebude dodržen investičním záměrem stanovený rozsah rekonstrukce. Ministerstvo neupravovalo závazné parametry, přestože v průběhu akce byly navýšeny celkové náklady i přidělené prostředky. Ministerstvo dále neodhalilo nedostatky v průběhu přípravy a realizace akcí a nedodržení podmínek stanovených pro poskytnutí a čerpání dotace ani neprokázalo provádění kontrol. Umožnilo také, aby město a univerzita, až na výjimky, nehradily z vlastního rozpočtu stavební práce, a to i přesto, že řada vybudovaných investic bude sloužit nejen v době konání MS 2009, ale je předpokládáno jejich komerční využití i v dalších letech,“ řekl prezident Dohnal.

Statutární město Liberec účelově rozdělilo přípravu i budování sportovních areálů pro MS 2009 na více veřejných zakázek a při jejich zadávání obcházelo zákon o veřejných zakázkách. Zadávací řízení neprovádělo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dokumenty nedokládaly skutečný průběh zadávacích řízení. Město v roce 2007 neoprávněně čerpalo prostředky státního rozpočtu v celkové výši přes 800 tisíc korun na úhradu neprovedených prací a dodávek a tím porušilo rozpočtovou kázeň. V rozporu se smlouvami o dílo přijalo město faktury s neuplatněnou pozastávkou a uhradilo v roce 2006 pozastávky v celkové výši přes 4,4 milionu korun a v roce 2007 v celkové výši přes dva miliony korun.

Technická univerzita v Liberci neprováděla zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a vyhlásila zadávací řízení na dodatečné práce, které již byly z větší části provedeny. Univerzita nezadala zakázku na dodávku nábytku jako samostatnou veřejnou zakázku, a nedodržela tak postup stanovený zákonem. V letech 2006 a 2007 neoprávněně čerpala prostředky státního rozpočtu v celkové výši přes 13,6 milionu korun na úhradu neprovedených prací a dodávek a tím porušila rozpočtovou kázeň. Na základě zjištění NKÚ, že práce na akci TUL–SKI nebyly fakturovány podle skutečných dodávek, začala univerzita v květnu 2008 vracet od počátku roku neoprávněně vystavené faktury. Následně přijímala faktury, ve kterých byly zpětně měněny fakturované práce.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,570 24,690
USD 24,420 24,600
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články