Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nabízí mírnější režim při ukládání pokut v kartelových případech

29. 6. 2007 – 10:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nabízí mírnější režim při ukládání pokut v kartelových případech
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil nový Program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut v kartelových případech – tzv. Leniency program.

Leniency program, který český Úřad zavedl již v roce 2001, je základním nástrojem při odhalování kartelových dohod. Podstata tohoto programu spočívá v tom, že účastníkovi kartelové dohody, je zcela odpuštěna nebo snížena sankce, pokud o této zakázané dohodě poskytne soutěžnímu úřadu takové informace, které umožní daný kartel odhalit a odstranit. Leniency program byl v zájmu vyšší efektivity inovován na základě zkušeností s aplikací původního programu. Kartelovými dohodami se zde mají na mysli horizontální dohody mezi dvěma či více soutěžiteli s cílem koordinovat jejich soutěžní chování na trhu a/nebo ovlivňovat hospodářskou soutěž, a to zejména prostřednictvím určování nákupních nebo prodejních cen anebo jiných obchodních podmínek, určování výrobních nebo prodejních kvót, rozdělování trhů včetně tzv. bid-rigging a omezování dovozů nebo vývozů. Takové kartelové dohody vedou ve svém důsledku nejen ke zvýšení ceny a snížení výběru zboží pro spotřebitele, ale mají negativní dopad i na samotné odvětví ekonomiky, kterého se týkají, protože tím, že omezují soutěž, odstraňují tlaky, které za obvyklých tržních podmínek nutí soutěžitele k inovacím a k zavádění účinnějších výrobních procesů. V konečném důsledku takové praktiky vedou k umělým cenám a omezují výběr spotřebitele, z dlouhodobého hlediska pak ke ztrátě konkurenceschopnosti a ke snížení počtu pracovních míst v daném odvětví. Kartelové dohody tedy mají mimořádně nepříznivé dopady na hospodářskou soutěž a Úřad tak považuje boj proti nim za jednu z hlavních priorit své činnosti. Vzhledem k jejich utajované povaze je však zpravidla velmi obtížné takové dohody odhalit, vyšetřit a zakázat bez spolupráce soutěžitelů, kteří jsou do nich zapojeni. Úřad proto zastává stanovisko, že je v celospolečenském zájmu aplikovat mírnější režim ukládání pokut pro ty soutěžitele, kteří jsou ochotni takové jednání ukončit a za splnění přesně vymezených podmínek spolupracovat při vyšetřování takové kartelové dohody s Úřadem, nezávisle na ostatních účastnících této dohody. Úřad má zato, že tímto postupem bezezbytku naplní své poslání, kterým je na prvém místě ochrana hospodářské soutěže jako takové, a že zájem na účinném obnovení hospodářské soutěže převáží v jednotlivých případech zájem na potrestání těch jejích účastníků, kteří, byť se na ohrožení či narušení soutěže jako účastníci kartelu podíleli, přispěli k jeho odhalení a ukončení. Tento postup je nadto v souladu se snahou Komise Evropských společenství o potírání kartelových dohod. Tento program aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut tak vychází z Modelového Leniency programu ECN a z Leniency programu Komise.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články