Vaše dotazy k podání daně z příjmů

20. 3. 2007 – 15:10 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vaše dotazy k podání daně z příjmů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dne 8. března 2007 zpřístupnila Česká daňová správa na svých internetových stránkách aplikaci „Daňová kalkulačka“ , která nabízí možnost orientačního výpočtu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006 u nejběžnějších případů, a to včetně posouzení výhodnosti uplatnění společného zdanění manželů. Otázky a odpovědi ve článku..

-> čtěte také Jak jste na tom s daněmi za rok 2006 Dotaz: Pobírám důchod ze zahraničí, který po přepočtu na Kč je ve výši 380 000 Kč. Jaká částka je za rok 2006 od daně z příjmů osvobozena? .= Odpověď: Od daně z příjmů fyzických osob je podle § 4 odst.1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) osvobozena za zdaňovací období 2006 částka pravidelně vyplácených důchodů nepřevyšující 198 000 Kč. Rozdíl částky vyplaceného důchodu a částky osvobozené (380 000 – 198 000 = 182 000 Kč) jste povinen zdanit tj. uvést jako ostatní příjem podle §10 zákon o daních z příjmů do daňového přiznání v příloze č.2. .= Dotaz: Poplatník přestal v roce 2006 platit příspěvky na soukromé životní pojištění. Pojišťovna s ním uzavřenou smlouvu nezrušila, ale upravila tak, že nyní poplatníkovi není umožněn odpočet nezdanitelné části základu daně. Musí poplatník dodanit částky, o které mu byl v příslušných předchozích letech 2003 až 2005 snížen základ daně? .= Odpověď: Podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů dochází ke zdanění dříve uplatněných nezdanitelných částí základu daně z titulu zaplaceného předmětného pojistného v případě, kdy došlo k nedodržení stanovených podmínek uvedených v zákoně o daních z příjmů tzn. .= z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění. V případě že pojištění nezaniklo pak nebyly naplněny skutečnosti, které by měly za následek dodatečné zdanění (podle § 10 zákona o daních z příjmů) dříve uplatněných částek, o které byl poplatníkovi v příslušných letech snížen základ daně. Pokud však došlo k jiným změnám v pojistné smlouvě při trvání pojištění, bylo by nutno znovu posoudit nárok na výše uvedené uplatnění nezdanitelné části základu daně. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE SPOLEČNÉMU ZDANĚNÍ MANŽELŮ INFORMACE NA WEBU O SPOLEČNÉM ZDANĚNÍ MANŽELŮ Dotaz: Na jaké internetové adrese najdu výpočet společného zdanění manželů za rok 2006? Odpověď: Dne 8. března 2007 zpřístupnila Česká daňová správa na svých internetových stránkách aplikaci „Daňová kalkulačka“, která nabízí možnost orientačního výpočtu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006 u nejběžnějších případů, a to včetně posouzení výhodnosti uplatnění společného zdanění manželů (internetová adresa (Česká daňová zpráva odkaz na externí web). .= PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZDANĚNÍ MANŽELŮ MANŽELÉ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Dotaz : Za jakých podmínek lze uplatnit společné zdanění manželů? Odpověď: Ustanovení společného zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů mohou uplatnit poplatníci podle § 2 zákona o daních z příjmů kteří jsou .= manželé, vyživují alespoň jedno dítě žijí společně v domácnosti, Jsou-li uvedené podmínky splněny nejpozději poslední den zdaňovacího období, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen "společné zdanění manželů "). Společné zdanění manželů mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle tohoto zákona. Přitom platí, že společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě. Dotaz: Lze uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že jsme uzavřeli sňatek až 31.12. 2006 a vyživujeme dítě z předchozího manželství? Odpověď: Za předpokladu, že jste manželé a v domácnosti vyživujete alespoň jedno dítě můžete použít institutu společného zdanění manželů, a to i když podmínka uzavření manželství byla splněna v poslední den zdaňovacího období. Dotaz: Jsme manželé a vyživujeme v domácnosti dvě děti, manželka je na mateřské dovolené a nemá žádné příjmy, můžeme uplatnit § 13a? Odpověď: Společné zdanění manželů si můžete uplatnit i v případě, že jeden z manželů ve zdaňovacím období (poprvé za rok 2005) neměl žádné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu. Dotaz: Žijeme s družkou a jejím dítětem ve společné domácnosti, můžeme uplatnit společné zdanění manželů? Odpověď: Společné zdanění manželů uplatnit nemůžete. Společné zdanění manželů mohou podle § 13a zákona o daních z příjmů využít manželé vyživující v domácnosti alespoň jedno dítě. Dotaz: Můžeme uplatnit společné zdanění manželů v případě, že jsme se v průběhu zdaňovacího období rozvedli? Odpověď: Pokud se manželé v průběhu zdaňovacího období rozvedou, nebudou moci uplatnit společné zdanění manželů, neboť nebudou moci splnit podmínky uvedené v ustanovení § 13a odst. 6 zákona o daních z příjmů právě proto, že poplatníci již nebudou manželi. Dotaz: Můžeme uplatnit společné zdanění manželů v případě, že jsme se rozvedli v lednu 2007 tzn. ještě před podáním daňového přiznání? Odpověď: Podle ustanovení § 13a odst. 6 zákona o daních z příjmů společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud nebudete manželé v době podání daňového přiznání, společné zdanění manželů uplatnit nemůžete. .= DÍTĚ A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Dotaz : Co se rozumí pod pojmem vyživované dítě? Odpověď: Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je nezletilým dítětem. Pokud je zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod, a soustavně se připravuje na budoucí povolání, příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. .= Dotaz: Lze uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že se dítě narodilo až 31.12. 2006? Odpověď: Za předpokladu, že jste manželé a v domácnosti vyživujete alespoň jedno dítě můžete použít institutu společného zdanění manželů § 13a, a to i když podmínka vyživovaného dítěte byla splněna v poslední den zdaňovacího období. .= Dotaz: Jsme manželé a v roce 2006 jsme vyživovali dceru, která s námi žije ve společné domácnosti, dcera ukončila v červnu studium na vysoké škole, můžeme uplatnit §13a? .= Odpověď: Ustanovení § 13a zákona o daních z příjmů nestanoví podmínku, podle které by manželé museli v domácnosti dítě vyživovat po celé zdaňovací období. Manželé mohou společné zdanění uplatnit, pokud vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti a jsou povinni splnit tuto podmínku nejpozději poslední den zdaňovací období, za které uplatňují společné zdanění, tzn. i kdykoliv dříve v průběhu zdaňovacího období. .= DOMÁCNOST A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Dotaz: Jak je definována domácnost pro účely společného zdanění manželů? Odpověď: Definice domácnosti je uvedena v ustanovení § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. .= Dotaz: Žijeme s manželem ve společné domácnosti, ve které vyživujeme nezletilé dítě, ale každý máme jiné trvalé bydliště. Můžeme si uplatnit společné zdanění manželů, a to i v případě, že máme zúžené společné jmění manželů? .= Odpověď: Pro možnost uplatnění společného zdanění manželů není rozhodující trvalé bydliště manželů (může být rozdílné) ani zúžené společné jmění manželů. Podstatné pro uplatnění společného zdanění manželů je dle § 13a zákona o daních z příjmů splnění podmínky domácnosti (§115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dále, že jste manželé vyživující alespoň jedno dítě v této domácnosti. .= KDY NELZE UPLATNIT SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Dotaz: Kdy nelze uplatnit společné zdanění manželů? Odpověď: Společné zdanění manželů nelze uplatnit v případech, kdy má alespoň jeden z manželů povinnost uplatnit minimální základ daně podle § 7c zákona o daních z příjmů (pro rok 2006 činí minimální základ daně za celé zdaňovací období částku 112 950 Kč) nebo má-li alespoň jeden z manželů daň stanovenou paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů nebo pokud alespoň jeden z manželů vypočítává daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období podle § 14 zákona o daních z příjmů nebo rozděluje-li příjmy a výdaje na spolupracující osobu podle § 13 zákona o daních z příjmů, tj. je-li alespoň jeden z manželů spolupracující osobou anebo on rozděluje příjmy a výdaje na spolupracující osobu, kterou samozřejmě nemusí být jen druhý z manželů, ale i jiné osoby žijící s poplatníkem v domácnosti nebo alespoň jeden z manželů uplatňuje slevu na dani z příslibu investiční pobídky nebo má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb zákona o daních z příjmů (prohlášení nebo zrušení konkursu). VLASTNÍ PŘÍJMY MANŽELA(KY) Dotaz: Lze si při společném zdanění manželů snížit základ daně na vyživovanou manželku žijící s poplatníkem v domácnosti o slevu na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů ve výši 4 200 Kč, pokud tato manželka nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období částku 38 040 Kč. Co se těmito vlastními příjmy manželky rozumí pokud manželka podává přiznání v němž uplatňuje podíl na společných příjmech? .= Odpověď: V prvé řadě je třeba si uvědomit, že manželka ze společného zdanění nepřebírá podíl na příjmech manžela. Jejím základem daně je polovina společného základu daně tvořeného součtem dílčích základů daně podle §6 až 10 upravených podle § 5 a 23 obou manželů sníženého o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele. Pokud manželka nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období částku 38 040 Kč, může si manžel slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm.b) zákona o daních z příjmů ve výši 4 200 Kč (resp. 8 400 Kč je-li držitelkou průkazu ZTP/P) uplatnit. Vlastními příjmy manželky se přitom rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem), včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Do vlastního příjmu manželky se např. nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. Úplný výčet je uveden v § 35ba zákona o daních z příjmů. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo pro účely daně z příjmů se považuje za příjem druhého z manželů. .= Dotaz: Může manžel uplatnit za manželku, která je bez zdanitelných příjmů pojistné na všeobecné zdravotní pojištění? Odpověď: Nemá-li manžel /manželka při použití společného zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů žádné zdanitelné příjmy, nemůže si uplatnit žádné daňové výdaje, tzn. ani pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. .= Dotaz: Může si manželka, která neměla v roce 2006 zdanitelné příjmy uplatnit jako dar hodnotu jednoho odběru dárce ve výši 2 000 Kč? .= Odpověď: Hodnotu daru může od základu daně odečíst ten z manželů, který dar poskytl, a to přesáhne-li 2% ze základu daně anebo činí-li alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze však odečíst nejvýše 10 % ze svého základu daně (ř.42 DAP). Jedná se o celý základ daně manžela (manželky), nikoli jen o jeho polovinu společného základu daně manželů. Nemá-li manželka v uvedeném případě zdanitelné příjmy, nemůže uplatnit jako dar hodnotu jednoho odběru dárce ve výši 2 000 Kč. .= Dotaz: Můžeme uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že má manžel příjmy ze zahraničí? Odpověď: Předmětem daně jsou příjmy ze zdrojů v České republiky i ze zdrojů v zahraničí. Za předpokladu, že jste manželé a v domácnosti vyživujete alespoň jedno dítě můžete použít společné zdanění manželů podle § 13a zákona o daních z příjmů. .= Dotaz: Může společné zdanění manželů za předpokladu, že splní podmínky § 13a zákona o daních z příjmů uplatnit i daňový nerezident? .= Odpověď: Je-li alespoň jeden z manželů poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 (tj. daňový nerezident), mohou manželé společné zdanění uplatnit, jestliže úhrn všech příjmů obou manželů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 zákona o daních z příjmů ) činí nejméně 90 % všech jejich příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů podle § 3 nebo § 6 nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, §6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. .= Dotaz: Kdy se společné zdanění vyplatí? Odpověď: Jedná se například o případy, kdy jeden z manželů neměl v roce 2006 žádné zdanitelné příjmy (např. pobíral pouze důchod, pobíral dávky v mateřství, pobíral nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, byl v domácnosti apod.), nebo je-li velký rozdíl mezi příjmy obou manželů. .= Dotaz: Manžel má příjmy z podnikatelské činnosti, manželka má příjmy ze závislé činnosti. Manžel poskytl dar charitativní organizaci. Hodnota daru překročila 10% limit odpočtu na dary podle § 15. Lze dar v případě společného zdanění manželů odečíst od součtu základu daně manžela a manželky? .= Odpověď: Zákon o daních z příjmů § 15 odst.1 stanoví mimo jiné, že u poplatníka lze v úhrnu odečíst 10% ze základu daně. Zákon nestanoví, že by se jednalo o společný základ daně, proto lze pro odpočet daru vycházet pouze ze základu daně manžela. poplatníka tj. poplatníka , který dar poskytl. .= Dotaz: Manžel vykáže v roce 2006 ztrátu z podnikatelské činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů , kromě toho pobírá příjmy podle § 6 a příjmy z pronájmu domu podle § 9 zákona o daních z příjmů, manželka je na mateřské dovolené, jakým způsobem se bude postupovat při uplatnění ztráty z podnikání? .= Odpověď: Při vyplňování daňového přiznání č.5405 MFin 5405 vzor č.13 pro zdaňovací období 2006 (Vyměřovací řízení) uvede manžel dílčí základ daně z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů ve výši „0“. Daňová ztráta na straně manžela vyplývající s §7 zákona o daních z příjmů nesníží společný základ daně. O tuto ztrátu si manžel může dle §34 odst.1 zákona o daních z příjmů snížit svůj základ daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích, pokud nebude v těchto zdaňovacích obdobích uplatňovat společné zdanění manželů. .= TISKOPISY PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Dotaz: Musí při společném zdanění manželů každý z manželů vyplnit a podat přílohu č.5 k daňovému přiznání? Odpověď: Při společném zdanění manželů každý z manželů vyplní a podá své daňové přiznání (Vyměřovací řízení) tj. Základní část, podle druhu zdanitelného příjmu příslušnou přílohu a Přílohu č. 5, ve které vyplní sloupec „poplatník“ ten z manželů, jehož daňové přiznání se vyplňuje. .= Dotaz: Jsem státní zaměstnanec , manželka je na mateřské dovolené a za rok 2006 chceme uplatnit společné zdanění manželů. Jak mám postupovat při vyplňování daňového přiznání? .= Odpověď: Při společném zdanění manželů podává každý manžel své daňové přiznání. Každý z manželů vyplní str.1 základní části tiskopisu daňového přiznání. Vy si od svého zaměstnavatele vyžádáte „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a z něj přenesete údaje do daňového přiznání do 2.oddílu základní části. Budete pokračovat ve vyplňování až do ř. 42 a pokračujete v příloze č. 5, ze které ř.520 přenesete zpět do základní části daňového přiznání na ř. 55 a daň dopočítáte. Manželka bez zdanitelných příjmů po vyplnění str. 1 základní části svého daňového přiznání pokračuje ve výpočtu v příloze č. 5, ze které ř.520 přenese do základní části na ř.55 a daň dopočítá. .= Dotaz: Jak mám postupovat při vyplňování daňového přiznání, když jsem podnikatel, manželka je na mateřské dovolené a chci uplatnit společné zdanění manželů? .= Odpověď: Při společném zdanění manželů podává každý manžel své daňové přiznání. Každý z manželů vyplní str.1 Základní části tiskopisu daňového přiznání. Pokud jste podnikatel a máte zdanitelné příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, vyplníte Přílohu č. 1 (ta je vložena do Základní části daňového přiznání) a přenesete dílčí základ daně podle § 7 z ř.113do ř. 37 Základní části přiznání a pokračujete až na ř. 42. Dále pokračujete v Příloze č. 5, ze které ř.520 přenesete zpět do Základní části daňového přiznání na ř. 55 a daň dopočítáte. Manželka bez zdanitelných příjmů po vyplnění str. 1 Základní části svého daňového přiznání pokračuje ve výpočtu v Příloze č. 5, ze které ř.520 přenese do Základní části na ř.55 a daň dopočítá. .= Dotaz: V roce 2006 jsem podnikal a zároveň jsem pronajímal bytový dům, manželka je na mateřské dovolené a chtěli bychom uplatnit společné zdanění manželů. Jak vyplníme daňové přiznání? .= Odpověď: Při společném zdanění manželů podává každý manžel své daňové přiznání. Každý z manželů vyplní str.1 Základní části tiskopisu daňového přiznání. Ve Vašem případě vyplníte Přílohu č. 1 a přenesete dílčí základ daně podle § 7 z ř.113 do ř. 37 Základní části přiznání, dále v Příloze č. 2 si vypočtete dílčí základ daně z příjmů z pronájmu podle § 9 a opět přenesete z ř.206 do Základní části na ř. 39 a pokračujete až na ř. 42. Dále pokračujete v Příloze č. 5, ze které ř.520 přenesete zpět do Základní části daňového přiznání na ř. 55 a daň dopočítáte. Manželka bez zdanitelných příjmů po vyplnění str. 1 Základní části svého daňového přiznání pokračuje ve výpočtu v Příloze č. 5, ze které ř.520 přenese do Základní části na ř.55 a daň dopočítá. .= Dotaz: Lze použít přeplatek na dani u manžela na úhradu nedoplatku u manželky? Odpověď: Pokud máte vratitelný přeplatek na dani můžete správce daně požádat na 4. straně Základní části daňového přiznání o jeho převedení na úhradu dlužné daně u manželky. Přeplatek bude převeden ke dni splatnosti daně manželky. V žádosti uveďte nezbytné údaje pro převod přeplatku na dani: částku, kterou žádáte převést, název finančního úřadu, číslo účtu vedený u tohoto úřadu rodné číslo (variabilní symbol účtu) manželky na jejíž účet přeplatek chcete převézt Dotaz: Do kdy bude přeplatek vrácen? Odpověď: Vznikne-li společným zdaněním přeplatek a požádal-li poplatník o jeho vrácení, bude vrácen do 30 dnů po lhůtě pro podání daňového přiznání. .= Dotaz: Musí být žádost o vrácení přeplatku poplatníkovi nebo žádost o jeho převedení na úhradu daně u druhého z manželů opatřena kolkem? .= Odpověď: Žádost o vrácení přeplatku nebo jeho přeúčtování je od správních poplatků osvobozena. Žádost lze podat na daňovém přiznání, nebo samostatně. MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST A SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Dotaz: Pro uplatnění společného zdanění manželů je nutnou podmínkou podání daňového přiznání oběma manželi ve stejné lhůtě. Znamená to, že by tato daňová přiznání měla být podávána společně u stejného finančního úřadu, a to i v případě, že manželé spolu nebydlí? .= Odpověď: Každý z manželů je samostatným daňovým subjektem, který má povinnost daňové přiznání podat svému místně příslušnému správci daně. Místní příslušnost správce daně se přitom u fyzických osob řídí bydlištěm v České republice, tj. místem trvalého pobytu (viz § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.). Odlišné místo trvalého pobytu není na překážku společnému zdanění manželů v situaci, kdy tito manželé žijí ve společné domácnosti, tzn.mají společné ekonomické hospodaření, ekonomické zázemí. .= LHŮTA PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ Dotaz: Za rok 2006 jsem využil společné zdanění manželů, nemám daňového poradce a podám daňové přiznání v neprodloužené lhůtě k 31.3 2007. Daňové přiznání jsme s manželkou již vyplnili a já je podal 30.1.2007 na finanční úřad. Manželka však své daňové přiznání ještě nepodala. Splníme podmínku podání ve stejné lhůtě? .= Odpověď: Pokud manželka své daňové přiznání podá nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období v neprodloužené lhůtě, tj. letos do 2.4.2007, tak jste podmínku podání daňového přiznání ve stejné lhůtě splnili. .= Dotaz: Za loňský rok budeme s manželkou naše příjmy danit společně. Mé daňové přiznání mi již několik let zpracovává daňový poradce, takže ho podávám ve lhůtě do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období tzn. do 30.6.2007. Může manželka podat své daňové přiznání v neprodloužené lhůtě? .= Odpověď: Podle §13a odst. 6 zákona o daních z příjmů podávají daňové přiznání oba manželé ve stejné lhůtě. Pokud jeden z manželů podává daňové přiznání v prodloužené lhůtě, tj. letos do 2.7.2007 prostřednictvím daňového poradce, pro splnění výše uvedené podmínky by měl i druhý z manželů podat do 31.3. 2007 (resp. do 2.4.2007) správci daně plnou moc a následně mít možnost prostřednictvím daňového poradce podat své daňové přiznání ve stejné lhůtě tj. letos do 2.7.2007. .= Dotaz: V lednu letošního roku tj. 2007 manžel náhle zemřel. Chtěli jsme uplatnit za loňský rok společné zdanění manželů, zákonné podmínky pro uplatnění jsme v loňském roce splnili. Kdo podepíše za manžela daňové přiznání? .= Odpověď: Podle §13a odst. 6 zákona o daních z příjmů podávají daňové přiznání oba manželé ve stejné lhůtě, tzn., že pokud nemohou oba manželé podat daňové přiznání, nelze uplatnit společné zdanění manželů. V daném případě za zemřelého podá daňové přiznání jeho právní nástupce (dědic). V případě, že v době podání daňového přiznání již nejde o manžele, nelze uplatnit společné zdanění manželů. .= Dotaz: Dne 9.2.2007 jsme byli s manželem rozvedeni. V roce 2006 jsme žili ve společné domácnosti s naším nezletilým synem. V lednu manžel i já jsme podali daňové přiznání na náš finanční úřad, ve kterém jsme uplatnili společné zdanění manželů. Je to správné? .= Odpověď: Pokud jste daňové přiznání podali jako manželé tj. do 9.2.2007, podali jste ho ve stejné lhůtě a v roce 2006 jste splnili zákonné podmínky pro uplatnění společného zdanění manželů, postupovali jste správně. .= Dotaz: Jsem na mateřské dovolené a manžel už podal sám za sebe dne 26.1.2007 daňové přiznání za rok 2006. Dne 10.2.2007 zjistil, že by se nám vyplatilo uplatnit společné zdanění manželů, můžeme ještě podat daňové přiznání? .= Odpověď: Podle §13a odst. 7 zákona o daních z příjmů po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nelze způsob stanovení základu daně a daně formou společného zdanění uplatněný v daňovém přiznání měnit. Ve Vašem případě ale lhůta pro podání daňového přiznání ještě neuplynula a tak opravné daňové přiznání lze podat do lhůty pro podání .=daňového přiznání. ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Dotaz: Jak se postupuje při stanovení záloh u manželů uplatňujících společné zdanění manželů? Odpověď: Zálohy na daň z příjmů fyzických osob platí každý z manželů samostatně, a to: z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 38h zákona o daních z příjmů a podle § 38a zákona o daních z příjmů pokud má i jiné příjmy nežli podle § 6 zákona o daních z příjmů. Dotaz: Kdo nemá povinnost platit zálohy? Odpověď: Zálohy podle § 38a zákona o daních z příjmů nemusí platit manžel (manželka): který před společným zdaněním neměl žádné zdanitelné příjmy, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně, který má příjmy pouze ze závislé činnosti a funkční požitky (pokud se nejedná o příjmy ze zahraničí), protože zálohu na daň sráží a odvádí na finanční úřad každý měsíc jeho zaměstnavatel, který má kromě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků i příjmy z jiných zdrojů, ale příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky činí 50 % a více z celkových příjmů (tj. většinu svých příjmů má ze zaměstnání), jehož daňová povinnost za zdaňovací období byla nižší než 30 000 Kč, která má nahodilé příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. REGISTRACE DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ Dotaz : Mají manželé s příjmy podle § 6 povinnost se u správce daně registrovat? Odpověď: Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (§ 33 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Registrační povinnost se nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona o daních z příjmů. .= SANKCE ZA POZDNÍ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ Dotaz: Pokud podám daňové přiznání po lhůtě stanovené zákonem, jaký postih mne může čekat? Odpověď: Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty. Správce daně může na žádost daňového subjektu nebo daňového poradce nebo i z vlastního podnětu prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání, a to nejdéle o tři měsíce po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí na základě daňového přiznání, může správce daně na žádost daňového subjektu v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na deset měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nebylo-li daňové přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10% dle § 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. .= - zdroj: Česká daňová správa -

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,250 25,370
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články