Zákon předváděcí prodejní akce "šmejdů" nezlikvidoval

10. 6. 2015 – 14:15 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Zákon předváděcí prodejní akce "šmejdů" nezlikvidoval
Ze zjištění inspektorů a podání spotřebitelů je však zřejmé, že na trhu působí i další subjekty, které konání svých akcí České obchodní inspekci neoznamují. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Problematika předváděcích prodejních akcí patří také v letošním roce mezi priority kontrolní činnosti České obchodní inspekce. Nejproblémovější pořadatelé těchto akcí se sice z českého trhu stáhli, přesto však v 1. čtvrtletí nahlásilo 18 firem konání více než 7 tisíc organizovaných akcí.

Ze zjištění inspektorů a podání spotřebitelů je však zřejmé, že na trhu působí i další subjekty, které konání svých akcí České obchodní inspekci neoznamují. Z výsledků kontrol rovněž vyplynulo, že se míra zjištěných nedostatků ve srovnání s předchozím rokem nesnížila a porušení zjistili inspektoři v 8 z 10 kontrol. Právní moci nabylo v 1. čtvrtletí celkem 130 pokut v souhrnné výši přesahující 16 milionů korun.

„V nadcházejícím období budou kontroly organizovaných akcí a smluv na nich uzavíraných pokračovat. Budeme při nich maximálně využívat spolupráce s dalšími orgány i informací získaných od spotřebitelů. Naším cílem je minimalizovat možnost nepoctivých podnikatelů poškozovat spotřebitele, zejména seniory, na něž uplatňují nejrůznější nekalé praktiky, a trvale postihovat všechny, kdo své předváděcí akce a informace o nich před spotřebiteli tají a jejich konání České obchodní inspekci neoznamují. Pokud však budou spotřebitelé i přes veškerá varování organizované akce stále navštěvovat a podepisovat nevýhodné smlouvy na nepotřebné zboží či služby, není příliš velká šance na vymýcení těchto nežádoucích podnikatelských aktivit,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

K tomu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dodal: „Je zjevné, že takzvaní šmejdi stále na českém trhu operují a poškozují spotřebitele, především seniory. I proto jsme do novely zákona o ochraně spotřebitele zařadili možnost, aby ČOI při předváděcích akcích mohla nahrávat průběh těchto akcí i bez souhlasu pořadatelů. Cílem je účinně čelit těmto společensky škodlivým jevům a uvést do praxe účinný nástroj, který umožní zdokumentovat klamavé či dokonce agresivní obchodní praktiky některých prodejců a zamezit tak dalšímu působení těchto prodejců.“

V rámci kontrolní akce, zaměřené na ověřování podmínek prodeje výrobků a služeb při předváděcích prodejních akcích, provedla Česká obchodní inspekce od 1. 1. do 31. 3. 2015 celkem 144 kontrol. Inspektoři kromě plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností kontrolovali zejména dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik vůči účastníkům těchto akcí. Nedostatky různého charakteru zjistili při 113 kontrolách, tj. v 78,5 %.

Jaké byly výsledky kontrol v jednotlivých regionech, přibližuje následující tabulka:

 

Výsledky kontrol předváděcích prodejních akcí - 1. čtvrtletí 2015

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

Středočeský a Hl. město Praha

97

82

84,5 %

Jihočeský a Vysočina

12

10

83,3 %

Plzeňský a Karlovarský

6

4

66,7 %

Ústecký a Liberecký

11

6

54,6 %

Královéhradecký a Pardubický

4

3

75,0 %

Jihomoravský a Zlínský

5

4

80,0 %

Moravskoslezský a Olomoucký

9

4

44,4 %

Celkem

144

113

78,5 %

Stejně jako v předchozích obdobích je i při hodnocení těchto výsledků třeba vzít v potaz, že se nejedná o objektivní odraz působení všech podnikatelských subjektů, nabízejících výrobky a služby mimo prostory obvyklé k podnikání, na českém trhu. Vysoký poměr zjištěných nedostatků je důsledkem cíleného zaměření kontrol ČOI na problémové firmy, které byly vytipovány a následně zkontrolovány na základě poznatků vlastní monitorovací činnosti, poznatků jiných orgánů či s pomocí informací získaných od spotřebitelů a novinářů.

S podáními a podněty ke kontrole se na Českou obchodní inspekci obrátilo v hodnoceném období celkem 115 spotřebitelů, kteří se zúčastnili předváděcích akcí nebo upozorňovali na jejich konání. Při prověřování těchto podání bylo ve 45 případech prokázáno porušení, na něž spotřebitel upozornil, nebo při jejich šetření inspektoři zjistili jiné nedostatky.

Zjištěné nedostatky, uložená opatření a sankce

Ve sledovaném období bylo při kontrolách organizovaných akcí zjišťováno nejčastěji porušení zákona o ochraně spotřebitele:

porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s pořádáním organizovaných akcí (§ 20), bylo prokázáno v 69 případech, tj. 30,1 % zjištěných nedostatků. Z toho ve 33 případech nebylo konání organizované akce oznámeno vůbec, ve 25 případech obsahovalo oznámení nepravdivé nebo neúplné údaje a v 11 případech nebylo konání organizované akce oznámeno ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů před jejím konáním

neúplné pozvání k účasti na organizovanou akci (tj. neuvedení všech zákonem stanovených náležitostí dle § 20a) bylo zjištěno v 53 případech (23,1 %)

některé z forem nekalých obchodních praktik (zakázaných §§ 4 a 5) bylo pořadateli předváděcích akcí použito ve 49 případech (21,3 %). Nejčastěji se jednalo o klamavé obchodní praktiky, kdy například prodávající uváděli zavádějící či přímo nepravdivé informace týkající se práva spotřebitele na odstoupení od uzavřené spotřebitelské smlouvy, nebo nepravdivě informovali spotřebitele o obsahu konané akce a poskytovaných dárcích

ve dvou prokázaných případech agresívních obchodních praktik (§ 5a) se jednalo o kladení nepřiměřených překážek pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele byla zjištěna v minimálním rozsahu, a to v 8 případech.

Vedle porušení povinností stanovených prodávajícím zákonem o ochraně spotřebitele došlo
v hodnoceném období ve 48 případech rovněž k porušení zákona o kontrole (§ 10 odst. 2 zákona
č. 255/2012 Sb.), neboť kontrolované osoby neposkytly potřebnou součinnost a neumožnily ČOI kontrolu. Jedná se o další problém, s nímž se inspektoři v průběhu kontrol předváděcích prodejních akcí poměrně často setkávají.

Kontroly měly dvojí charakter: 66 kontrol proběhlo s přímou účastí kontrolních pracovníků na předváděcích prodejních akcích a porušení zákona bylo zjištěno při 42 kontrolách (tj. v 63,6 %). Kontrol bez přímé účasti inspektorů, provedených na základě získané dokumentace, např. zaslaných oznámení či dokumentace získané od spotřebitelů, bylo ve sledovaném obdob 78. Porušení zákona bylo zjištěno při 71 z nich, tj. v 91,0 % z nich.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v 1. čtvrtletí 2015 celkem 130 pokut v souhrnné výši 16 414 000 Kč (v tom je zahrnuto i několik pokut, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto v roce 2015, ale kontroly proběhly v roce předchozím). Při stanovování výše pokut byla mimo jiné zohledňována skutečnost, že obětí podnikatelských subjektů, realizujících prodej formou předváděcích prodejních akcí, jsou převážně senioři, tj. spotřebitelé vzhledem ke svému věku zvláště zranitelní. Nejvyšší pokuty uložené v 1. čtvrtletí: 1 pokuta ve výši 800 000 Kč, 2 pokuty ve výši 600 000 Kč a 3 pokuty ve výši 500 000 Kč.

Závěr

Četnost a závažnost zjištění řadí problematiku předváděcích prodejních akcí i v roce 2015 mezi prioritní oblasti kontrolní činnosti České obchodní inspekce, a to i poté, kdy se ty nejproblémovější firmy z českého trhu stáhly. V prvním čtvrtletí nahlásilo 18 firem konání celkem 7255 organizovaných akcí a z výsledků kontrol v tomto období je zřejmé, že na trhu působí i nadále subjekty, které konání svých organizovaných akcí orgánu dozoru neoznamují a spotřebitele o nich náležitě neinformují. Česká obchodní inspekce bude proto v dalším období při kontrolách předváděcích prodejních akcí v maximální možné míře využívat spolupráce s dalšími orgány i spotřebiteli, neboť jen s jejich pomocí lze efektivněji odhalovat zvláště ty firmy, které obcházejí zákon individuálním zvaním spotřebitelů na organizované akce, jejichž konání České obchodní inspekci řádně neoznamují. Pro spotřebitele platí stále stejné doporučení – organizovaných akcí se neúčastnit a koupi předražených výrobků průměrné jakosti a neověřených vlastností si řádně rozmyslet.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 16.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,670 24,770
USD 23,580 23,760
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články