Životní a existenční minimum

11. 1. 2011 – 20:18 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Životní a existenční minimum
Jaká je rozdíl mezi životním a existenčním minimem?, Ilustrační foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

 

Definice životního a existenčního minima

 

  - Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
  - Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

 

TIP:

- Sociální podpora v roce 2011 - na co máte nárok?

- Jaká je Minimální mzda ?

 

Právní úprava a hlavní využití

  - Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
  - Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Vedle životního minima je z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního minima.

Náklady na bydlení

  - Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
  - Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Částky životního minima v Kč za měsíc

  - pro jednotlivce                                                                                 3126
  -  pro první osobu v domácnosti                                                        2880
  - pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem   2600
  - pro nezaopatřené dítě ve věku
   - do 6 let                                                                                         1600
   - 6 až 15 let                                                                                     1960
   - 15 až 26 let (nezaopatřené)                                                             2250

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima v Kč za měsíc

  - existenční minimum                                             2020

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

jednotlivec 3126
2 dospělí 2880 + 2 600 = 5 480
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1960 + 2250 = 9 690
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1 600 + 1960 + 2250 = 11 290

Společně posuzované osoby

  - rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  - manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu (registrovaní partneři)
  - rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  - jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné, atd.) s výjimkou:

  -příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
  -příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
  -náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
  -peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
  -sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
  -podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
  -stipendií,
  -odměn za darování krve,
  -daňového bonusu,
  -příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
  -té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
  -dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,
  -zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.

Valorizace životního a existenčního minima

  -Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády.
  -Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň.
  -Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.
  -Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace.

Využití životního a existenčního minima

  -dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). Viz část Právní úprava a hlavní využití.
  -dávky státní sociální podpory (poskytované na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění) – zejména přídavek na dítě a sociální příplatek. Životní minimum se využívá při zjišťování nároku na tyto dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích a v případě sociálního příplatku tvoří i základ pro jeho výpočet.
  -další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Informace a žádosti

  -Informace a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních (městských) úřadů podle místa trvalého pobytu občana.
  -Žádosti o dávky státní sociální podpory je třeba podat příslušnému úřadu státní sociální podpory podle místa trvalého pobytu občana (úřad práce, v hlavním městě Praze úřad městské části). Pracovníci těchto úřadů Vám jistě rádi poskytnou také všechny potřebné informace.

-MPSV

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,340 25,460
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články