Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008

12. 11. 2007 – 13:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

S platností od 1. 1. 2008 dochází k řadě změn v oblasti pojistného na zdravotní pojištění. V této informaci přinášíme souhrn změn, kdy dochází k úpravě částek při platbě pojistného.

podrobnější informaci, která bude následovat po upřesnění výkladových nejasností, bude proveden detailní rozbor dopadů zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, včetně výkladů a dalších změn. Je pravděpodobné, že samostatně budou řešeny otázky platby pojistného (tj. změna okruhu zaměstnanců, vyměřovací základ zaměstnanců, maximální vyměřovací základ zaměstnanců a OSVČ, zrušení povinnosti OSVČ podávat potvrzení o podání daňového přiznání atd.) a otázky realizace regulačních poplatků a doplatků za léky (včetně vracení nadlimitních plateb). Minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) Podle Nařízení vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. září 2007 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 stanovena na 20 050 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0753. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2008 je tudíž 10 780 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 456 Kč (místo dosavadních 1 360 Kč). Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2008 se počítá s částkou 21 560 Kč. Zálohu ve výši 1 456 Kč musí poprvé za leden 2008 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2008) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2008 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2006 platily v roce 2007 zálohy nižší než 1 456 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, bylo změněno ustanovení § 3a odst. 2 o maximálním vyměřovacím základu OSVČ. Maximální vyměřovací základ OSVČ bude od 1. 1. 2008 činit čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, tzn. že se pro rok 2008 vychází z částky 21 560 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2008 bude činit 1 034 880 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ částku 86 240 Kč a maximální záloha na pojistné částku 11 643 Kč. Do prosince 2007 činí maximální záloha na pojistné 5 468 Kč. OSVČ, které platí zálohu v této výši, ale záloha na pojistné vypočtená podle příjmů, kterých dosáhly v roce 2006, byla vyšší, budou mít zachovánu původně vypočtenou zálohu, a to v období od ledna 2008 do měsíce, ve kterém bude (nebo by měl být) podán Přehled za rok 2007. Poznámka: Záloha by mohla být přepočtena v počátku roku podle údajů, které má VZP v IS z předchozího Přehledu. Podobně se mění i minimální záloha. K přepočtu u maximálního vyměřovacího základu však nedojde, pokud sama OSVČ zálohu nezvýší. Při přepočtu maxima by OSVČ neměla možnost požádat o snížení zálohy (u minima tato možnost nepřipadá v úvahu). Při vyúčtování pojistného za rok 2007 se stanoví maximální vyměřovací základ podle předpisů platných do 31. 12. 2007. K problematice maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a souběhu zaměstnání a OSVČ bude vydána samostatná informace. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem Nařízením vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24. září 2007 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006. Zákonem č. 261/2007 Sb. však dochází od 1. 1. 2008 ke změně ustanovení § 3c zák. č. 592/1992 Sb., a vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, bude 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se vyměřovací základ zjišťuje. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Do 31. 12. 2007 činí vyměřovací základ 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Přesto, že se částka všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 zvýšila oproti všeobecnému vyměřovacímu základu za rok 2005, dochází změnou definice vyměřovacího základu ke snížení vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem. Od 1. 1. 2008 činí vyměřovací základ částku 5 013 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2008 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát měsíčně pojistné ve výši 677 Kč (místo dosavadních 680 Kč). Touto změnou dochází od ledna 2008 i ke snížení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Minimální mzda Nařízení vlády č. 249/2007 Sb. řeší změny v aplikaci minimální mzdy zaměstnanců. Není však provedena změna výše minimální mzdy a pro rok 2008 tak lze počítat se zachováním výše 8 000 Kč. To znamená, že minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců činí nadále 1 080 Kč. Stejně tak zůstává beze změny pojistné, které hradí OBZP. Vyměřovacím základem OBZP je minimální mzda, tzn., že pojistné budou povinny OBZP nadále hradit ve výši 1 080 Kč. Pravděpodobné pojistné Podle údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006, určené v §1 nařízení vlády č. 257 ze dne 24. září 2007, doplňujeme tabulku pravděpodobného pojistného za jednotlivé roky 1993 až 2008. V roce 2004 došlo u OSVČ (označeno tučně) na základě zákona č. 455/2003 Sb., ke změně procenta z příjmů po odpočtu výdajů pro stanovení vyměřovacího základu pro rok 2004 a další roky. Vyměřovací základy pro OSVČ pro účely stanovení pravděpodobné výše pojistného jsou tedy v přechodovém období: VZ OSVČ pro rok 2004 = 40 % * 1,5 * (VVZ o 2 roky zpět) VZ OSVČ pro rok 2005 = 45 % * 1,5 * (VVZ o 2 roky zpět) VZ OSVČ pro rok 2006 a další = 50 % * 1,5 * (VVZ o 2 roky zpět)

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články