Česká obchodní inspekce - ČOI

28. 4. 2002 – 16:04 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká obchodní inspekce - ČOI
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Česká obchodní inspekce - ČOI

 

Co je ČOI (česká obchodní inspekce) - kompetence


Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, organizační složka státu, kde ústředního ředitele jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských městech.

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, jako nástupnická organizace Státní obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.

 

Česká obchodní inspekce kontroluje:

 

- dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,- zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,- dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb,- dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností ,- zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy,- zda nedochází ke klamání spotřebitele,- zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,- zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor v souladu se zákony :

 

zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění,
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění,
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,
zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, v platném znění,
zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, v platném znění,
zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění,
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění,
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění,
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění

Za porušení zákona může být uložena kontrolované osobě pokuta do výše 50 000 000,-Kč, za méně závažné porušení zákona může inspektor uložit kontrolované osobě pokutu do 5000,- Kč a to příkazem na místě, nebo v případě fyzické osoby prodávající výrobky z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti anebo lesní plodiny, blokovou pokutu rovněž do výše 5000,- Kč.Kromě finančních sankcí jsou uplatňovány zákazy prodeje výrobků, resp. zákazy uvádění výrobků na trh, a to v případě, že tyto neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů.

Česká obchodní inspekce nekontroluje potraviny, pokrmy a tabákové výrobky, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje.

Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekceDozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů vykonává Státní veterinární správa České republikyStátní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek apod. vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví.

 

Organizační struktura České obchodní inspekce

 

Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty (7 inspektorátů a 7 poboček) se sídly v krajských městech.

V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, resp. ředitelka, jmenovaný(á) ministrem průmyslu a obchodu. V čele inspektorátu je ředitel, resp. ředitelka, jmenovaný(á) ústředním ředitelem, resp. ředitelkou.. Ústřední inspektorát je řídícím, metodickým a odvolacím orgánem.

 

Kontakty na Českou obchodní inspekci:

 

Sídlo: ČOI Praha, Štěpánská 15, PSČ 120 00
Telefon: 296 366 360 Fax: 296 366 236
Domovská stránka: http://www.coi.cz/
Poznámky: Podání stížností: 296366219 (Praha)

 

 

erb inspektoriátu Ústřední inspektorát
Adresa:Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Telefon: +420 - 296 366 360
Fax : +420 - 296 366 236
 
erb inspektoriátu Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy
Adresa:Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Telefon: +420 - 296 366 360
Fax : +420 - 296 366 236
 
erb inspektoriátu Inspektorát Jihočeský a Vysočina
Adresa:Mánesova 3
370 21 České Budějovice
Telefon: +420 - 387 722 338
Fax : ---
 
erb inspektoriátu Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
Adresa:Houškova 33
308 57 Plzeň
Telefon: +420 - 377 323 596
Fax : +420 - 377 225 284
 
erb inspektoriátu Inspektorát Ústecký a Liberecký
Adresa:  Prokopa Diviše 6
               400 01 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 209 493
Fax: +420 475 200 643
 
erb inspektoriátu Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Adresa:Balbínova 821
500 03 Hradec Králové
Telefon: +420 - 495 518 752
Fax : +420 - 495 518 670
 
erb inspektoriátu Inspektorát Jihomoravský a Zlínský
Adresa:Tř.kpt.Jaroše 5
602 00 Brno
Telefon: +420 - 545 125 911
Fax : +420 - 545 125 940
 
erb inspektoriátu Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
Adresa:Provozní 1
722 00 Ostrava - Třebovice
Telefon: +420 - 596 964 675
Fax : +420 - 596 964 675

 Státní instituce - úřady

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,270 23,450
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články