Finanční arbitr - s čím vám pomůže a jak na to?

19. 11. 2016 – 10:04 | Spotřebitelé | Martin Slapnička | Diskuze:

Finanční arbitr - s čím vám pomůže a jak na to?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Finanční arbitr je orgán, který má zajistit rychlé, bezplatné a efektivní mimosoudní řešení sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi, například bankami, které mají povinnost se řízení zúčastnit. Rozhodnutí finančního arbitra je závazné.

V jakých případech se můžu na finančního arbitra obrátit?

Pokud vznikne spor mezi Vámi a institucí (banka, pojišťovna, věřitel u spotřebitelského úvěru, poskytovatel elektronických peněz, obchodních s cennými papíry apod.), nebo zprostředkovatelem, zejména pokud dojde k problému:

 • s platební službou (účtem, platební kartou apod.) - např. spor o to, zda instituce správně provedla platbu, zda Vám byl oprávněně vyúčtován poplatek za platební transakci nebo zda byla Vaše platební karta použita Vámi, nebo jinou, neoprávněnou osobou,
 • s elektronickými penězi při jejich vydání či výměně - např. nastane problém s elektronickou kartou, kterou máte nabitou pro placení za jízdné ve vlaku,
 • s úvěrem - např. spor zákazníka s věřitelem o výši či oprávněnost poplatku za správu úvěru, či o platnost výpovědi ze smlouvy o úvěru,
 • při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti - např. spor Vás a investiční společnosti o správnosti provedené transakce,
 • s životním pojištěním - o např. spor o to, zda je smlouva o životním pojištění platná;
 • při směnárenském obchodě - o např. spor o náhradu škody při nesprávně provedeném směnárenském obchodě (výměně jedné měny za jinou).
 • při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,
 • při poskytování investičních služeb s obchodníkem s cennými papíry.

Kolik za řízení u arbitra zaplatím?

Nic. Samotné řízení finančního arbitra je zdarma. Účastník však platí vlastní náklady (například na kopírování, poštovné).

Co když mám ale sjednanou rozhodčí doložku?

I když máte sjednanou rozhodčí doložku, nebrání to projednání Vaší věci u arbitra.

Co nemůže finanční arbitr řešit?

Jde o případy, kdy:

 • spor nenáleží do působnosti arbitra, tedy nespadá do žádné kategorie výše,
 • spor již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
 • spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
 • ve Vaší věci již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.

Jaké věci konkrétně tedy nenáleží finančnímu arbitrovi řešit?

V současnosti finanční arbitr není příslušný řešit například:

 • spory z pojistných smluv (může však řešit spory mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění),
 • spor ze smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
 • spor z finančního poradenství a zprostředkování (s výjimkou zprostředkování úvěru),
 • spor s provozovatelem registru dlužníků,
 • spor o výplatu náhrad z Fondu pojištění vkladů,
 • spory o výplatu náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Jak se zahajuje řízení před finančním arbitrem?

Řízení se zahajuje vždy na návrh spotřebitele (navrhovatele). Využít k němu můžete i tyto formuláře. Návrh lze podat písemně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky nebo ústně do protokolu.

Co všechno musím do návrhu pro finančního arbitra uvést?

Návrh musí zejména obsahovat:

 • označení účastníků řízení: tedy Vás jakožto navrhovatele a instituce, se kterou máte spor,
 • doklad o tom, že jste instituci neúspěšně vyzval k nápravě,
 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
 • důkazní prostředky nebo označení důkazů,
 • označení, čeho se jakožto navrhovatel domáháte,
 • prohlášení, že jste nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že jste neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a jste si vědom závaznosti nálezu,
 • plnou moc, jste–li na jejím základě zastoupen,
 • datum,
 • Váš podpis.

Jestliže má Váš návrh nějaké nedostatky, arbitr Vás o tom vyrozumí a vyzve vás, abyste je do 15 dnů opravil.

Jak probíhá řízení před finančním arbitrem?

Arbitr na základě Vašeho návrhu zahájí řízení. Pak zkoumá, jestli je Váš návrh přípustný.

To znamená, že zkoumá zda:

 • spor náleží do působnosti arbitra (zda spadá do některé z kategorií uvedených výše),
 • ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
 • spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
 • ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.

Finanční arbitr poté řízení zastaví, jestliže:

 • Váš návrh není přípustný (viz výše),
 • jste neposkytl součinnost (o tom Vás však musí poučit),
 • jste se rozhodl vzít svůj návrh zpět.

Jakmile je řízení zahájeno, arbitr provede důkazy, a poté dá možnost všem účastníkům se k celé věci vyjádřit.

Řízení před finančním arbitrem skončí vydáním nálezu, což je rozhodnutí o Vašem sporu.

Arbitr rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, nejvýše však o dalších 90 dnů a musí o tomto účastníky řízení bezodkladně vyrozumět. Pokud má Váš návrh nějaké vady, finanční arbitr Vás vyzve k jejich odstranění, na které máte 15 dnů. Tuto lhůtu Vám na Vaši žádost může prodloužit, a to i opakovaně. Požádat o prodloužení však musíte před uplynutím této lhůty.

Stejně tak arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby se do 15 dnů k návrhu vyjádřila. V odůvodněných případech může lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 15 dnů prodloužit, a to i opakovaně. Instituce má také například povinnost do 15 dnů předložit arbitrovi požadované doklady, poskytnout požadované vysvětlení ke sporu či předložit dokumentaci.

Pro délku vedení sporu to znamená, že se lhůta pro rozhodnutí takzvaně staví, což znamená, že se o těchto 15 dnů lhůta k rozhodnutí (vydání nálezu) prodlouží.

Pokud arbitr Vašemu návrhu v nálezu vyhověl, a to i jen zčásti, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou Vám je instituce podle nálezu povinna zaplatit, nejméně však 15 000 Kč. Zaplacení 15 000 Kč uloží instituci i v případech, kdy spor nevedete o peníze (například požadujete po instituci omluvu).

Co když s nálezem nesouhlasím?

Můžete proti nálezu podat do 15 dnů od doručení nálezu námitky. O těchto námitkách musí arbitr opět rozhodnout do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů. Jakmile uplyne lhůta pro podání námitek a nález je doručen, má nález stejnou povahu jako rozhodnutí soudu. To znamená, že může být například soudně vykonáno (je exekučním titulem).

A co když ani potom s rozhodnutím nesouhlasím?

V případě, že ani po rozhodnutí o námitkách s nálezem nesouhlasíte, je možné podat proti nálezu žalobu o přezkum nálezu soudem (to už však budete platit soudní poplatek). Tuto možnost má i instituce.

Zdroje:
ČNB

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články