Hypotéka, nebo pojištění přes internet? Máte svá práva!

8. 1. 2010 – 9:30 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Hypotéka, nebo pojištění přes internet? Máte svá práva!
Levnější hypotéka a pojištění přes internet, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Spotřebitelské smlouvy uzavírané na dálku jsou silným tématem, kde na dodržování povinných náležitostí dohlíží odbor ochrany spotřebitele ČNB.


Uzavírání na dálku je rozvíjející se způsob uzavírání smluv. A zvláště pravidla uzavírání smluv o finančních službách by měl znát každý finanční poradce.

Veškeré náležitosti spotřebitelských smluv a smluv o finančních službách uzavíraných na dálku vymezuje občanský zákoník v § 53 a 54. Tento článek má za cíl ukázat, jaké základní požadavky jsou na tyto smlouvy kladeny a jak musí být naplněna základní práva spotřebitele, tj. zejména právo na informace a právo na odstoupení od smlouvy.

Čtěte také:


- Vánoční dárek lze vrátit i bez objektivní vady
- Nákupy na internetu - na co si dát pozor?
- Internet banking: Kolik stojí a kde je výhodný?
- Nákup na splátky má svá úskalí i v podobě pojištění schopnosti splácet


Text je v případech citací jednotlivých paragrafů výrazně zkrácen a proto může být v některých limitních situacích v detailech zavádějící. Rozhodující je pak samozřejmě platný text zákona.

Spotřebitelské smlouvy obecně

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Spotřebitelskou smlouvu lze uzavřít na dálku, tj. zejména s využitím neadresovaného i adresovaného tisku, typového dopisu, reklamy v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalogů, telefonu, rozhlasu, elektronické pošty, televize (televizní nákup, teleshopping) nebo internetu. Tedy způsobů, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele, ale jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl.

Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty, za předpokladu, že použitím těchto prostředků komunikace nevzniknou spotřebiteli žádné náklady.

Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu smlouvy zejména tyto informace:

a) obchodní firma
b) údaje o příslušném kontrolním orgánu,
c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
d) cena zboží nebo služeb,
e) náklady na dodání,
f) způsob platby, dodání nebo plnění,
g) poučení o právu na odstoupení,
h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Poznámka: co musí být obsahem běžné spotřebitelské smlouvy není v těchto paragrafech uvedeno. Řeší se zde pouze problematika spotřebitelských smluv uzavíraných na dálku.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Spotřebitel naopak nemůže odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů po jejich rozbalení,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Ustanovení o spotřebitelských smlouvách se nevztahují na smlouvy:

a) o finančních službách (jsou vymezeny zvlášť),
b) uzavírané prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních provozoven,
c) uzavírané prostřednictvím veřejných telefonů,
d) uzavírané na výstavbu či prodej nemovitosti s výjimkou nájmu,
e) uzavírané na základě dražeb,
f) na dodávku potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti nebo sídla spotřebitele,
g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času.

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

Tento druh smluv je vymezen v § 54 občanského zákoníku. Rozumí se tím smlouvy týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji.

Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity prostředky komunikace na dálku, je dodavatel povinen splnit informační povinnosti o dodavateli (podrobná identifikace), o poskytované finanční službě (např. rizika, cena, placení), o vlastní smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku (např. možnost odstoupení od smlouvy, minimální doba trvání) a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů.

Veškeré smluvní podmínky a informace musí být dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před přijetím závazku danému smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její uzavření.

V případě telefonní komunikace musí být spotřebiteli na začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele.

Neposkytnutí všech informací je důvodem k odstoupení od smlouvy. A to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností dodavatele dozví.

Právo na odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Od smlouvy o penzijním připojištění uzavírané na dálku má spotřebitel právo na odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům.

Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za poskytnutou službu, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení bez souhlasu spotřebitele nebo pokud neprokáže, že spotřebitele informoval o částce, kterou musí spotřebitel zaplatit za do té doby dodané služby.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky od něj přijaté na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby. Spotřebitel je povinen vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy.

Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti. Mlčení spotřebitele nelze považovat za souhlas s poskytováním finančních služeb.

Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která

a) vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví,
b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady nebo za škodu,
c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele,
d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí,
e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli,
f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,
g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,
h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky,
i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit,
j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel svoje závazky nesplnil,
k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele.

Více na Investujeme.cz.


Kurzy

Kurzovní lístek: 29.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,270 23,450
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články