Nejméně vadné palivo v dubnu bylo LPG, nejhorší je benzín

24. 5. 2009 – 10:26 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nejméně vadné palivo v dubnu bylo LPG, nejhorší je benzín
Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje kvalitu pohonných hmot v České republice. Z celkového počtu 279 vzorků odebraných v měsíci dubnu 2009 nevyhovělo jakostním požadavkům 23 vzorků tj. 8,2 %.


Období

Nevyhovující vzorky v %

benziny

motorová nafta

směsné palivo*

LPG

celkem

Leden 2009

0

4,9

neodebráno

0

2,5

Únor 2009

0,9

6,6

neodebráno

0

3,7

Březen 2009

0

10,3

100

0

5,7

Duben

6,8

10,6

neodebráno

0

8,2

* v tržní síti k disposici v omezeném množství

Z tabulky je zřejmé, že v měsíci dubnu byly zjištěny závady u všech druhů pohonných hmot kromě LPG. U 20 odebraných vzorků LPG nebyla zjištěna závada. Ze 118 vzorků automobilových benzinů nevyhovělo 8 vzorků (6,8 %). Nejčetnější závadou u automobilových benzinů byl normě neodpovídající obsah aromátů, oktanové číslo motorovou metodou a oktanové číslo výzkumnou metodou (5,1 %, 4,2 %, 3,4 % z odebraných vzorků benzinů). Z kontrolovaných 141 vzorků motorových naft nevyhovělo 15 vzorků (10,6 %). V  13 případech vzorky vykázaly odchylku v bodu vzplanutí (9,2 %). Dále v 6 případech (4,3 %) se jednalo o nevyhovující obsah síry a ve 4 případech (2,8 %) nevyhovující hustotu a destilační zkoušku. V 13 případech (7x automobilový benzin, 6x motorová nafta) se jednalo o závažné odchylky od norem, kdy nevyhovovalo současně více jakostních ukazatelů. Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v příloze č. 1.

Celkové údaje o čerpacích stanicích, u kterých byly v měsíci dubnu 2009 zjištěny závady v jakosti pohonných hmot, jsou uvedeny v příloze č. 2, která obsahuje i  hodnoty nevyhovujících jakostních ukazatelů.

V měsíci dubnu nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách. Průměrná hodnota obsahu FAME vzorků motorové nafty kontrolovaných v dubnu je 4,5 % objemových a maximum 5,9 %.

Průměrný zjištěný obsah etanolu v automobilových benzinech byl 3,2 % objemových. Maximální obsah 4,6 % objemových.

Obsah síry

Od 1. ledna 2009 se dle vyhlášky č. 229/2004 Sb. povoluje prodej pouze bezsirných pohonných hmot s maximálním obsahem síry 10 mg/kg (při zahrnutí nejistoty měření max. 13 mg/kg u automobilových benzinů a 12 mg/kg u motorových naft).

Průměrný zjištěný obsah síry v automobilových benzinech byl 4,7 mg/kg (max. 9,8 mg/kg) a v motorových naftách 23,9 mg/kg (max. 946,0 mg/kg). Důvodem vysokého průměrného obsahu síry v motorové naftě je překročeni maximálního povoleného obsahu síry vysoko nad limitem u 6 vzorků (946,0; 240; 223; 217; 305; 313 mg/kg).

V měsíci dubnu v souvislosti se zaváděním přídavku biopaliv byly rozšířeny sledované jakostní parametry nad rámec vyhlášky č. 229/2004 Sb. a to o oxidační stabilitu motorových naft (28 vzorků) a indukční periodu automobilových benzinů (28 vzorků). Nebyly zjištěny odchylky od požadavků norem.

Závěr

V měsíci dubnu došlo oproti minulým měsícům k nárůstu zjištění vzorků pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům českých technických norem a to především u automobilových benzinů U motorových naft došlo k malému navýšení. 12 (6 motorových naft a 6 benzinů SUPER BA-95) z 13 pohonných hmot se závažnými odchylkami bylo zjištěno u čerpacích stanic stejné společnosti. Jednalo se o hrubé odchylky od jakostních norem pohonných hmot, které pravděpodobně napovídají o neoprávněné manipulaci s palivem.


Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,400
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články