Reklamace modní obuvi? Nedejte se! Úplně běžná reklamace!

28. 10. 2012 – 19:53 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Reklamace modní obuvi? Nedejte se! Úplně běžná reklamace!
Pro obuv označenou jako módní nebo vysoce módní je sice příznačné, že je určena pouze pro krátkodobé (občasné) nošení, ale v žádném případě to neznamená automaticky omezení její životnosti nebo to, že nemusí splňovat požadavky na kvalitu, jak si to zřejmě | zdroj: NašePeníze.cz

Počet stížností spotřebitelů nespokojených s vyřizováním reklamací obuvi prodávajícími stále roste. Za 9 měsíců roku 2012 přijala Česká obchodní inspekce celkem 646 podání. Inspektoři ČOI zjistili ve 123 případech alespoň jedno nebo i více porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Problémy při reklamacích vyplývají nejčastěji z nesprávných, neúplných nebo i klamavých informací, které mají spotřebitelé k dispozici při výběru obuvi. V posledních měsících narůstá počet stížností na vyřizování reklamací tzv. módní či vysoce módní obuvi, které prodávající zamítají.

Módní obuv, je stále jen obuv a nemá omezení reklamace

Módní obuví označuje technická norma (ČSN EN ISO 19952 Obuv-slovník) obuv navrženou a vyrobenou pro nošení v nenáročných podmínkách - prvořadá je u ní módnost. Takové označení však neopravňuje prodávajícího k porušování povinností, které mu stanoví platné právní předpisy, například ke krácení záruční lhůty, zamítání reklamací pouze s odůvodněním, že se jedná o módní obuv, nebo dokonce k nepřijetí reklamace. Nesouhlasí-li spotřebitel s rozhodnutím prodávajícího o reklamaci, může se svých práv domoci pouze prostřednictvím žaloby, nikoliv stížností zaslanou orgánu dozoru. ČOI prošetří, zda nebyl porušen zákon o ochraně spotřebitele, není však oprávněna vstupovat do soukromoprávního sporu mezi prodávajícím a kupujícím - rozhodnout ve věci může jedině soud.

Informační povinnosti prodávajících

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ukládá prodávajícímu v § 9 povinnost řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a také o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit. S ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly podány písemně. Prodávající dále musí zajistit, aby jím prodávaná obuv byla přímo viditelně a srozumitelně označena také údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech (symboly). Prodávající také nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků (viz § 10 ZOS). Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny (§ 16 odst. 3 ZOS).

Co se týče materiálového složení obuvi, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce odpovídá za označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi v souladu s příslušnou vyhláškou a za pravdivost těchto údajů, které je povinen poskytnout dodavateli i prodávajícímu.

Módní a vysoce módní obuv

Pro obuv označenou jako „módní“ nebo „vysoce módní“ je sice příznačné, že je určena pouze pro krátkodobé (občasné) nošení, ale v žádném případě to neznamená automaticky omezení její životnosti nebo to, že nemusí splňovat požadavky na kvalitu, jak si to zřejmě vykládají někteří prodávající při zamítání reklamací. Spotřebitel má právo vědět, jak je obuv deklarována, aby se před koupí mohl odpovědně rozhodnout. Na skutečnost, že se jedná o „módní“ nebo „vysoce módní“ obuv, jestliže to dle prodávajícího znamená omezení jejich užitných vlastností, musejí být spotřebitelé upozorněni, a to ještě před uzavřením kupní smlouvy (tj. před zaplacením).

Práva zákazníků při uplatnění reklamace

Spotřebitel může uplatnit zjištěnou vadu v průběhu celého trvání záruční doby, tj. po 24 měsíců od koupě, jako rozpor věci s kupní smlouvou. „Shoda věci s kupní smlouvou“ znamená, že obuv má minimálně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou je stav, kdy věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

Na „módní“ nebo „vysoce módní“ obuv se tedy vztahuje stejně jako na každé jiné spotřební zboží dvouletá záruka, ale je nutné odlišovat zákonnou záruku od životnosti obuvi, která je stejně jako u ostatních výrobků limitována. Životnost obuvi určuje způsob a intenzita jejího užívání. Vyskytne-li se na obuvi označené jako „módní“ či „vysoce módní“ vada v průběhu dvouleté zákonné záruky, má spotřebitel právo uplatnit u prodávajícího reklamaci a požadovat odstranění vady. Jestliže byl výrobek používán v souladu s pravidly pro jeho užívání, může se kupující po zamítnutí reklamace domáhat svých nároků prostřednictvím soudu, nikoli však podáním stížnosti na orgán dozoru, neboť samo zamítnutí reklamace není správní delikt, který lze postihnout sankcí.

ČOI radí

Spotřebitelům ČOI doporučuje, aby informaci, o jaký typ obuvi se jedná, požadovali předem a při pochybnostech o úplnosti těchto informací aby před zaplacením nahlédli do návodu k použití a způsoby údržby. A v případě, že v letáku najdou omezení, která jejich představě o užívání obuvi nevyhovují, by neměli obuv kupovat. Rozhodnou-li se s vědomím výše uvedených rizik pro koupi „módní“ obuvi nebo „vysoce módní“ obuvi, je třeba dodržovat doporučený způsob užívání a údržby a případné vady reklamovat u prodávajícího neprodleně po jejich výskytu.

V případě nesprávného, klamavého nebo chybějícího označení obuvi je kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce. Spotřebitelé se mohou na ČOI obrátit také v případě nedostatků v dokladu o koupi, nesprávného informování o právech a podmínkách reklamace, jejího nepřijetí v provozovně v pracovní době nebo nevyřízení do 30 dnů. Česká obchodní inspekce však nemá pravomoc ovlivnit rozhodnutí prodávajícího o reklamaci. Svých nároků se spotřebitel může domoci pouze soudní cestou.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články